epidemieën en plagen in Nederland 1500-2000

lijst van 585 publicaties uit de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), over of n.a.v. epidemieën en plagen; gesorteerd op jaar
titel schrijver etc jaar plaats epidemie/plaag
Bronnenmateriaal uit de Brugse stadsrekeningen betreffende de hongersnood van 1316. In: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, dl.125, p.431-510 Hans van Werveke; 1960 1316. Brugge (B) hongersnood
Excellent tractaet om te verhueden, preserveren, cureren ende (met Godts hulpe) te genesen de haestighe sieckte oft peste / Eertijts ghemaeckt, by D. Jacobum Gherinum licentiaet inder medecijnen ende chirurgijnen: residerende binnen der stadt van Antwerpen, by hem beproeft ende bevonden warachtich te wesen, Anno 1555. Inden grouwelijcken omganc der selver sieckte soo binnen Gorcum, Worcum, Utrecht, als in meer andere steden Jacobus Gherinus; [Antwerpen] : by Peeter van Tongheren 1597 1555. Gorkum, Workum, Utrecht pest
Die Delfter Pest von 1557 nach den Beobachtungen von Petrus Forestus. Reeks: Zürcher Medizingeschichtliche Abhandlungen ; neue Reihe 151 Burri, Ralph; Zürich: Juris Druck + Verlag 1982. 219 p 1557. Delft pest
Ordinantie gemaect by den Hove van Hollandt opten laetsten dach Septembris. Anno MCCCCC.Seeven ende vijftich [op de peste ende haestighe siekte, in sommighe plaetsen regnerende] Leiden: Jan Mathijszoon 1557. 14 p 1557. Holland pest
Ordinantie van de peste, gemaeckt by den Hove van Hollandt, inden jare 1557 Leyden : in de druckerije van de Elseviers 1636 1557. Holland pest
Het hongerjaar 1566 [vert van: Das Hungerjahr 1566 : eine Studie zur Geschichte des niederländischen Fruehproletariats und seiner Revolution] Erich Kuttner; Amsterdam : Querido 1949. 397 p 1566. Nederland hongersnood
Corte ordinantie, inhoudende ghemeyne remedien ende lichtelijck om te maken, dickmaels beproeft, ende gheexperimenteert, nootlijck in desen weecken tijdt, teghens die besmettelijcke sieckte, als nu grasserende, ghenaemt de peste / Wt diversche authoren by een verg. door H. F. H.F.; Antwerpen : bij Ant. Tielens, typ. Aegi Radaei 1571 1571. Antwerpen (B) pest
Leiden ontzet in 1574, of hongersnood is een scherp zwaard. Reeks: Vaderlandsche volksboeken ; 3 Amsterdam [ca. 1895] 34 p 1574. Leiden hongersnood
Tractaet teghen de pestilentie, 't welck is een excellente, waerachtighe ende geapprobeerde konste ofte remedie teghen de selve siecte, soo wel om een huysghesin te preserveren, als oock (des noot zijnde) te cureren ende helpen, behoudelijck de ghenade Gods. Alhier noch by ghevoeght de teeckenen waer aen men kennen sal oft yemant de peste heeft / getrocken uyt het Pest-boec D. Ioannes Heurnius. [annotatie: De uitgever, C.D.V.N., had het tractaat in 1575 gekregen van 'een expert ende versocht pest-meester, binnen der stede van Breda'] Joannes Heurnius; Uitgave: Tot Delf : ghedruckt by Jan Andriesz.#woonende aent Marct-velt, int 1604 1575. Breda? pest
Tractaet ende regiment preservatijf, jeghens de haestighe sieckte ofte de pestilentie : by laste ende ordinantie van mijn Heeren Schepenen vander keure der Stede van Ghendt ghedaen stellen ende maken, by de docteuren ende medicinen, inden eedt ende ten pensioene wesende der zelver stede Uitgave: Ghendt : by Corn. de Rekenare 1581 1581. Gent pest
Ordonnantie, ende gheboden, aengaende de haestinghe ende besmettelijcke sieckte, de peste Uitg: T'Antwerpen : by Jan Mourentorf 1597 1597. Antwerpen (B) pest
Herinneringen uit eene pest-epidemie te Amsterdam (1601-1602) J.J. van Toorenenbergen [ca. 1895] 15 p 1601.-1602 Amsterdam pest
Pest-Spieghel : waer in speelsche wyse, tot beteringhe des levens voor ooghen ghesteldt wordt dat de Peste niet by geval ... maer ... den menschen tot een straffe overcomt Zacharias Heyns; Amstelredam 1602 1602. Nederland pest
Een wonderlijcke nieuwe tijdinge, van t'gene datter nu kortelingh over xii. dagen is gebeurt, binnen de vermaerde Stadt van Ghent, hoe sy de Reliquien van S. Macharis (beschermer van de peste so sy seggen) aen die van Winocxbergen geleent hebben, om daer de peste te cureren, dieder regneerde ... : Noch is hier bygevoecht, het gene datter gheschiet is binnen de Stadt van Delft, alwaer de vrouwen met grooter menichte het Accijs-huys hebben inghenomen ende wat daer op ghevolght is uitg: Te Dordrecht, : by Pieter Verhaghen [1602?] 4 p 1602.? Winocxbergen (B) pest
Ordonnantie ende ghebot nopende de heete ziecte, ofte peste : ofgelezen mitter clocke opten vierden Septembris, des jaers zestien-hondert ende drie Jan van Hout; [Leyden:] Raedthuys 1603 1603. Leiden pest
Advertissement, trauwe Waerschuwinghe ende Instructie, welcke Burghmeesters ... der Stede van Brugghe by rade ende advyse van medecijns, doen ende geven aen alle Poorteren ... sonderlinghe aen alle aen-kommende Pestmeesters, hoe sy hun in het curéren van de jeghenwoordelycke regnérende Pestilentsche Cortse ... voortaen sullen hebbŻe te regieren ende teghedraeghen. [Annotatie: Eerst gheprent 1604, daernaer herdruckt 1632 ende nu wederom herdruckt 1666] Brugghe 1666 1604. 1632. 1666 Brugge (B) pest
Gheesteliicke remedien teghen de haestighe sieckte, ter oorsaecke vande devotie die binnen Antwerpen betoont wordt besonderlijck in het aen roepen van de H. Moeder Godts ende andere Heyligen patroonen ot Marschalcken teghen de haestighe sieckte Guillaume de Pretere; uitg: T' Antwerpen : by Jan Gnobbaert 1624. 88 p 1624. Antwerpen (B) pest
Pest-ordonnantie. Vvt last van de magistraet van Arnhem door der selver medicijn doctoren tot dienst van de ghemeynte op het kortste beschreven Arnhem, pr. J. Iansz., 5 oct. 1624 1624. Arnhem pest
Ordonnantie van de peste ... Gheboden ende uyt-gheroepen by de Onder-Schouteth, Borghermeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen Antwerpen 1625 1625. Antwerpen (B) pest
De pestilentie te Katwijk (1625) / met inl. van Albert Verwey ; taalkundige aanteek. door C.G.N. de Vooys Aarnout Drost; Albert Verwey; Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys; Amsterdam : Schreuders ca1900. 250 p 1625. Katwijk pest
Copy van twee gheschriften, gevonden binnen 'sHertoghenbosch [...] waer van den eenen is, een presartief voor gheschut, kruyt ende loot: ende tweede, een remedie teghen de pest [S.l. : s.n.] 1629. 8 p 1629. s-Hertogenbosch pest
Cort advys der doctoren van Antwerpen teghen de peste. Verm. ende distinctelijcker de oorsake, teeckenen oock der doode lichaemen, prognostike, onderscheyden, ende curatie gheexpliceert. Daer by ghevoecht de ordonnancie der Magistrate om peste te weiren, ende hoemen de huysen, meubelen en cleeren suyveren sal, met beter maniere als oydt te voren ghedaen is. Ende hoe de biechtvaders ende medicijnen de gheinfecteerde persoonen visiterende hen praeserveren sullen Lazarus Marcquis; Antwerpen 1633 1633. Antwerpen (B) pest
Kort bericht om de pest voor te komen : Ten dienste van de gemeente der stadt Dordrecht Johan van Beverwijck; Dordrecht: F. Boels ( col.: pr. H. van Esch), 1636 1636. Dordrecht pest
Keure ende ordonnantie op 't stuck van de besmettelijcke sieckte Ghedruckt te Haerlem : by Adriaen Roman, ordinaris stadts boeck-drucker [ca.1636] 1636. Haarlem pest
De pest te Kampen in 1636 door een ooggetuige Jacobus Cornelis van Slee; [S.l.] 1913. 2 p 1636. Kampen pest
Een merkwaardig boek over de Nijmeegsche pest van 1636 Jan Willem Staats Evers; Nijmegen 1879 1636. Nijmegen pest
Cort bericht tot voor-cominge ende genesinge van de peste, beraemt ter begeerte van de E. Heeren Regeerders der stadt Utrecht door haer E. Ordinaris Medecijns Vtrecht : A. Ianssz 1636 1636. Utrecht pest
Ordonnantie vande regierders der stadt Utrecht op 't stuck van de peste ende begravinge der dooden : ghepubliceert den I. Augusti 1636 uitg: Tot Utrecht : gedruckt by Aegidius ende Petrus Roman 1636 1636. Utrecht pest
Publicatie : burgemeesteren der stad Utrecht, vernomen hebbende de gegronde klagten van die van het Bijlhouwers Handelbedrijf, dat de stedelijke verordening op het ijken of branden der eikenhouten doodkisten, bij gelegenheid van eene besmettelijke ziekte in deze stad in den jare 1636 daargesteld, ..., in de laatste jaren geheel en al is nagelaten...: zo is 't, dat burgemeesteren voornoemd ... nodig geöordeeld hebben te statueeren: Utrecht : Wed. P. Muntendam 1818. 7 p 1636. Utrecht pest
Eenne christelijck, aenspraecke, ofte vertroostinghe aen alle eenvoudighe burghers binnen Woerden, in dese regeerde pest tijden Rijnevelshorn, A.I. van; 1636 1636. Woerden pest
De pest te Nijmegen 1636-37 C.A. Neijboer; Nijmegen 1902. 7 p 1636.-1637 Nijmegen pest
Nieu-iaers pest-spieghel, waer in te sien is de rechtveerdighe pest-straffe Gods, voor ghestelt tot opmerck der weeldige Neder-Landers, in dese snoode bedurven eeuwe. : Ghepronocieert by Liefd' boven al, binnen Haarlem 1637 .. Steven Theunisz van der Lust; Ghedruct tot Haerlem : by Jan Pietersz. de Does 1637. 8 p 1637. Haarlem pest
De broederschap van den heyligen Carolus Boromaeus ... ingestelt in de Kercke van de E.P. Carmelieten binnen Antwerpen ... met schoone onderwijzinghen, vermaningen, ende vierige gebeden tegen de pest Antwerpen : Wed. J. Cnobbaert 1655. 127 p 1655. Antwerpen (B) pest
Ordonnantie geëmaneert op de contagieuse sieckte, binnen de stadt Gouda Uitg: Tot Gouda : gedruckt by Cornelis Dyvoort, boeckverkooper#in't Vergulde ABC# 1655 1655. Gouda pest
Lyste van het getal der dooden, die in de stadt en 't pest-huys begraven, (behalven de buyten gebracht zijn op de dorppen) in thien maenden 10358 Ghedruckt tot Leyden : voor Jacobus van der Linden#op de Hooghlants Kerck-graft# 1655 1655. Leiden pest
Ordonnantie vande Vroedschap der stadt Utrecht op 't stuck van de peste ende begravinghe der dooden / gepubliceert den XXVIen Julii 1655 uitg: Tot Utrecht : gedruckt by Amelis van Paddenburgh 1655 1655. Utrecht pest
Antonii Deusingii ... Tractatus de pest publicè expositus in academia Groningae & Omlandiae sub anni 1656 fine, et sequentis initio : additae sunt ejusdem disquisitiones, de pestis contagio & deviatione Antonius Deusing; Groningae : Fr. Bronchorstii, civit. Groning. ordin. typogr. 1658. 459 p 1656. Nederland pest
Placaet ende ordonnantie vande Ed. Mo. Heeren Staten 's Landts van Utrecht jegens de misbruycken ende eenige aenstootelijcke Roomsche superstitien, die ghepleeght worden by den op-gesetenen ten platten lande, soo inde kercken als op de kerck-hoven by het begraven der doode lichamen ..., item hoe dat een yegelijcken ten platten lande hem sal hebben te dragen ten aensien vande genen die aldaer zijn besmet of gestorven door de pest-sieckte Uitg: [Tot Utrecht] : by Amelis van Paddenburgh 1657 1657. Utrecht pest
t'Samen-spraeck, tusschen een Dortsman en een Amsterdammer, sijnde den lesten uyt sijn vader-stadt gevlucht, wegens de groote, ende af-schrickelijcke pestilentiale sterfte binnen ghemelde stadt Amsterdam. Over deselvighe materie Uitgave: Tot Gorcum, : voor Thijssen Janssen 1664. 64 p 1664. Amsterdam pest
De pest-stryt, beharnast met veel voor-treffelyke genees-middelen / Door Willem Swinnas, der medicinen doctor en practisijn in den Briele. Verçiert met eenige pests-aenmerkingen Willem Swinnas; uitg: Tot Leyden : by Johan Le Carpentier 1664 1664. Brielle pest
Provisionele ordre op het vveeren, ende stvtten van de besmettelijkce sieckte binnen Delff Uitg: Tot Delf, : gedruct by Arnold Bon 1664 1664. Delft pest
Resolutie vande ed: groot mog: heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, behelsende middelen end præcautien tegens het voortsetten vande pest s Graven-hage: erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobssz van Wouw 1664. 16 p 1664. Holland, West-Friesland pest
Ordonnantie soo by borgemesteren ende raadt in Groningen is gearresteert, om in Sappemeer by occasie van de vierige sieckte der pestilentie geobserveert te worden Groningen : by Frans Bronchorst ... 1665. 10 p 1665. Sappemeer pest
Ordonnantie der stadt Tyel, op 't stuck vande peste, ende begravinge der dooden, met den aenkleven van dien uitg: Tot Tyel, : gedruckt by Gooswynus van Duyn 1665 1665. Tiel pest
Publicatie. De Staten van den lande van Utrecht, inhererende het placcaat van ... den 10. september 1712 ... tot voorkominge onder Godes goedertieren bewaringe, dat de besmettelijke sieckte door goederen, de infectie subject, of menschen, in dese landen niet werde over-gebracht .. [Annotatie: Op 10 oktober 1712 afgekondigde quarantaine-maatregelen tegen de pest] [S.l.] : [s.n.] [1712] 4 p 1712. Utrecht pest
Verhandelingen van allerlei ziektens van 't rundvee, schapen, varkens &c. alsmede van de waare zitplaats van de droes der paarden, en middelen om daar in te voorzien &c. : waar by nog komt bedenkingen en raad nopens de sterfte van het rundvee... in 't jaar 1713 ... met de middelen daar tegen ... / door een zeer beroemde arts ... beschreven; kunnende dienen tot een vervolg op Cour Remedien der paarden, beesten &c Étienne Guillaume Lafosse, M. E. Westerwijk; Uitgave: In 'sHage : by Ottho van Tol 1762 1713. Nederland rundveesterfte
"...En rukte overal alles weg, waer zij trof..." : de runderpest in Nederland, met nadruk op de Langedijk, in de 18de eeuw (1713-1784) Egbert Barten; Noord-Scharwoude : De Schrijfcaemer [1983] 69 p 1713.-1784 Langedijk runderpest
Remedie, tot Bunschoten, en op andere plaetsen gebruykt tegen de siekte, .. Uitg:Tot Amsterdam : gedr. by Jac. van Egmont 1714 1714. Bunschoten ziekte
Publicatie van de gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht houdende verbod van den invoer van rundvee uit Friesland : ... Gedaen Utrecht 31 julij 1714 Utrecht 1714 1714. Friesland rundveeziekte
Placaet. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ... . Soo ist, dat wy ons verplight vindende, tot weeringe, ende stuytinge van de voorschreve sieckte ... verbieden by desen, gestorvene ossen, koeyen, kalveren ... te werpen in de Zuyderzee... of eenige wateren ... sGravenhage : Paulus Scheltus 1714 1714. Holland, West-Friesland rundveesterfte
Bedenkingen, en raad, noopende de tegenwoordige stervte onder het rundvee s Gravenhage : by Pieter van Thol 1714. 16 p 1714. Nederland rundveesterfte
Godts wraakzwaardt over Nederlandt, vertoont in de zwaare sterfte onder 't rundtvee ... F. Halma; Leeuwarden : François Halma 1714. 25 p 1714. Nederland rundveesterfte
Klaagend Nederland, bezogt met sterfte onder het rundvee, en swaare storm winden, voorgevallen 26 en 27 Febr. en 6 en 7 Maart 1714 Jan van Gysen; Amsterdam 1714 1714. Nederland rundveesterfte
De waare oorzaken van Neerlands plage, wegens de groote sterfte onder het rundvee ... vertoond ... uit de Klaagliederen van Jer. Cap. 3 vs. 38, 39, 40 : op den voorgaanden bid-dag ... in 't jaar 1715 ... : alwaar met een ingevoegt is, een wederlegging van het gevoelen van F. Leenhof, aangaande den hemel op aarden Joh. Adr. Mobachius, Joachim Borgesius; Uitgave: Te Groningen : by Jurjen Spandaw 1716. 157 p 1715. Nederland rundveesterfte
Vernedert Nederlant, of klagte over Nederlants sonden, gestraft door de sterfte van het rundervee Johannes Sluiter; Steenwyk 1715 1715. Nederland rundveesterfte
Kerkreede over Oostfrieslands rundvees pest, gevreest, en helaas gekoomen, aangetoont uit Jes: VII. (ver)s. 21 ... Aan de gemeente te Larrelt in Oostfriesland / door Jacobus Isebrandi Harkenroht ... : nevens een herderklagte over de sterfte onder 't rundvee ... door Do. Gerardus Outhof Jacobus Isebrandus Harkenroht, Gerardus Outhof; Uitgave: t'Emden, : by Enoch Brantgum 1716. 44+36 p 1716. Oost-Friesland (D) runderpest
Troost in droefheit wegens de sterfte van het runtvee, .. Marten J. Harp; Uitgave: Te Amsteldam : by Johannes Oosterwyk 1717 1717. Nederland rundveesterfte
Boetstoffe over het oordeel Gods ontrent het rundvee : tot leeringe, verbeteringe, naauwe onderzoekinge, waare bekeeringe, yverige gebeden, en verootmoediginge voor den Heere : in verscheidene leerredenen uitgebreid en toegepast Carolus Carolinus; uitg: Te Rotterdam : by Nicolaas Korte 1719. 219 p 1719. Nederland rundveeziekte
Placaat, behelsende præcautien tot weeringe van de besmettelycke sieckte. : Gearresteert den 11. november 1721 Uitg: In 's Gravenhage, by Paulus Scheltus 1721. 16 p 1721. s-Gravenhage pest
Cl. Bruins Stichtelyke aanmerkingen over de tegenwoordige ziektens Cl. Bruin; Uitgave: t'Amsterdam, : by Marten Schagen ... 1727. 22 p 1727. Nederland ziekten
Genees- en wysgerige inwydings twist-reden over zevenderley zoorten van waterzuchtige ziektens Johan Christophorus Ludeman; Amsterdam 1728 1728. Nederland waterzucht
Aanmerkinge te Brussel gedrukt over de contagieuse siekte die regneert onder de paarden ende hoorne-beesten, 't welk op ordre van haar ed. mog. aan de respective dorpen in de Meyerye is rond gesonden Uitg: Tot 's Hertogenbosch, : Gedruckt by Carel Palier 1732. 1 p 1732. Meierij veeziekte
Publicatie. De Staaten Generaal der Vereenighde Nederlanden ... doen te weeten: nademaal wy tot ons leetweesen in ervaaringe gekoomen zijn, dat de sieckte onder de paarden en rundvee ... meer en meer in de selve is toegenoomen .. [Uitgevaardigd 12 maart 1732] Uitg: In 'sGravenhage, : by Jacobus Scheltus 1732. 1 p 1732. Nederland veeziekte
Geneeskundig verhaal van de algemeene loop-ziekte, die te Kampen en in de om-geleegene streeken heeft gewoed in 't jaar 1736 ... Valk, Ev.; Haarlem 1745 1736. Kampen loop
De Gedeputeerde Staten van stadt Groningen ende Ommelanden doen te weeten. Hoe ons dagelijks meer en meer koomt te geblijken, dat in dese ongelukkige tijden verscheide beesten komen te sterven, welke onbegraven op de landen en wegen en en elders blijven leggen, waar uit quaden stank ja grotere onheilen van infectie en verder verderf zoude konnen voortkomen ... : Gedaan ter vergaderinge in Groningen ... den 13 May 1740 Groningen] : [s.n.] [1740] 1 p 1740. Groningen veesterfte
Een waare beschrijvinge wegens de tegenwoordige tijdt over onse Nederlanden van ... 1740 tot ... 1746 : als vooreerst de felle, harde winter ... een groote duurte ... en ... een swaare besoekinge over ons ... rundvee, en nu met oorlogs-vuur gedreigt, als meede ... dat in Groenland veele scheepen ... en ook menschen zijn verongelukt : op een bekende voys [1746] 2 p 1740.-1746 Nederland rundveeziekte
Placaat. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden ... Doen te weeten, nademaal wy van weegen de schaarsheid en het gebrek van rundvee, en de daar uit ontstaane duurte van het selve ... verbieden den uitvoer van het leevendig rundvee, en van geslagt vleesch ... [Annotatie: Verlenging van het al eerder uitgevaardige verbod] sGravenhage : Jacobus Scheltus; 1741 1741. Nederland rundveesterfte
Een Warmondse boerenboekhouding uit de tijd van de veepest (1742-1749). In: "Leids Jaarboekje" 1970 pp 161-187 A G van der Steur; 1970 1742.-1749 Warmond veepest
Aanwysinge der teekenen van de vreemde en quaadtaardige siekte onder het rundvee, met eenige remedien daar tegen uit Brabant en Holland overgesonden. : Op orders der Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staten van Stadt en Lande gedrukt Uitg: Te Groningen : by Nicolaas Jacob Crans 1744. 11 p 1744. Groningen rundveeziekte
Gods slaande hand over Nederland door de persziekte onder het rundvee / naar het leven geteekend in 1744 door J. Smit [prent] J. Smit; Utrecht [1745] 1 p 1744. Nederland rundveeziekte
Nederland's vreijen staat, naar verscheyde voor af gegaane oordeelen, zugtende onder een zware runder pest : eerst opgekomen in den jare 1744; en noch voortgaende in het midden van 1745 Jan Jacob Ojers; Uitg: Te Utrecht : by Robartus Oudemeijer 1745. 12 p 1744.-1745 Nederland runderpest
De Staten van stadt Groningen en Ommelanden doen te weeten. Also de sterfte onder het rundvee alomme in dese provincie ten platten lande als nog is seer sterk grasserende, en wy geinformeert worden dat onse vorige placcaten ... niet in alle deelen nae behoren worden geobserveert [Groningen] : [s.n.] [1745] 1745. Groningen rundveesterfte
De Staten van stadt Groningen en Ommelanden doen te weeten. Hoe wy op onze jongste staatse vergaderinge van den 27 deser onse deliberatien daar heen hebben laten gaan wat præcautien dienden te werden genomen, omtrent den uit en invoer van beesten en van schapen by deze continuerende calamiteuse sterfte onder het runtvee.. [Groningen] : [s.n.] [1745] 1745. Groningen rundveesterfte
Davids wyze keuze uit drie plagen en ware boetvaerdigheid onder gekoze pestilentie : in deze dagen van de pest-ziekte onder het rundvee ... voorgestelt in eene kerk-reden over 2 Samuel XXIV : versen 11-17 Johan Barueth; Rotterdam : by Jacobus Bosch 1745. 35 p 1745. Nederland runderpest
Het hertnypend en besmettelyk sterven onder het rundvee, by wyze van waarschouwing, tot voorkoming van swaarder straffen onder het menschdom ... Arnoldus van Gennep; Te Breda : by Willem Goetzee 1745 1745. Nederland rundveesterfte
Het sugtende Neederland onder de slaande hand Gods, over de ... sterfte van het rund-vee en den ... oorlog / in rym gebragt door*** s Hertogenbosch 1745. 7 p 1745. Nederland rundveesterfte
Lof- en levens-zang van den H. Nicolaus Tolentinas, patroon in allen noodt en benaauwtheden, byzonder in sterfte onder de menschen en rund-vee, waar mede nu ons vaderland droevig bezogt word / met zyn schoone gebeden en litanien, tot troost van de gelovigen, F. de Corte; Uitgave: T'Amsterdam : By Theodorus Crajenschot ... 1745. 24 p 1745. Nederland rundveesterfte
Verhandeling van de tegenwoordige ziekte en sterfte van het rundvee / met waarnemingen opgehelderd door vier geneesheeren Uitgave: In 's Hage : by E. de Haen 1745. 70 p 1745. Nederland rundveesterfte
Het zondige Nederland zugtende onder de Slaande Hand des Heeren, thans rustende op het Rundvee J. van Sterlingh; Leyden 1745 1745. Nederland rundveeziekte
Placaat : [De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden ... doen te weeten: alsoo wy tot ons smertelijk leedweesen in ervaringe zyn gekoomen, dat de ... besmettelijke siekte en sterfte onder het rundvee, sig meer en meer ... heeft verspreyd ... .] sGravenhage : Jacobus Scheltus 1745 1745. Nederland rundveeziekte
Naagalm over de vee-ziekte, met een jaarlijst der voorgaande vee-sterftes, sedert de plagen van Egipten : alsmede de waare oorzaak der koeje-ziekte, en de middelen om die voor te koomen J. Marchant; Haarlem 1745 1745. Nederland veeziekte
Gedagten van de heeren Professoren uytmakende de Medicynsche Faculteyt op de Academie van Utrecht over de ziekte onder het rund-vee thans woedende : waar by nog gevoegd zyn eenige der observatien, uit welke de voornoemde gedagten zyn opgemaakt .. Utrecht : Jacob van Poolsum 1745. 44 p 1745. Utrecht rundveeziekte
Een woord op zyn tyd, ofte Twee-en-veertig predicatien : naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren : by gelegentheit van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen : waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der godtloozen, vetoont in de historie van Lazarus en den ryken man / gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt ; met een voorreden van Cornelius van Velzen Bernardus Smytegelt, Cornelius van Velzen; 's Gravenhage : Otto en Pieter van Thol 1745-1747. 622 p 1745.-1747 Nederland droogte, veeziekte, sterfte
Gods slaande hand, over Nederland, door de pestziekte onder het rundvee [Prent met onderschrift en tekst] Uitg: Te Amsterdam [etc.] : by Steeve van Esveldt [etc.] 1746 1746. Nederland runderpest
Heylsame raad aan Neerlands Volk, ter afwendinge van de beklaaglyke Pest-siekte onder haare runderen, voorgesteld in een kerkreden over Klaagl. III: vs. 38, 39, 40 / uytgesprooken ... door Egbert Metelerkamp; uitg: Te Amsteldam : by Nicolaas Byl 1748. 50 p 1748. Nederland runderpest
Edele, veste, lieve, besondere: Terwyle de besmettelyke ziekte en sterfte onder het rundvee zig op nieuw verheft, hebben wy den invoert van dat vee van buyten in deze provincie verboden : Leeuwarden den 11 september 1750 / [get.] T.E.J.H. van Eysinga; J. van Sminia; 1750. 1 p 1750. Friesland rundveesterfte
Eerste proefneeming over de uitwerkingen van de inentinge der besmettende ziekte in het rundvee, gedaan in de Beverwijk Cornelius Nozeman; Agge Roskam Kool; Jan Tak; Amsteldam : K. van der Sys en K. de Veer 1755. 88 p 1755. Beverwijk rundveeziekte
Veezorg, herdersklagt, over de runderpest Abraham Blussé; Dordrecht : Blussé en Zoon [etc.] [1755] 8 p 1755. Nederland runderpest
Verzameling van naauwkeurige lysten, opgemaakt uit oorspronkelyke registers, betreffende de sterfte, geboortens, huwelyken, ouderdommen en ziektens in 'sGravenhage, in het beloop van XIX jaaren, zedert het jaar 1755. tot 1773. incluis waargenomen : benevens een onderzoek aangaande de luchtstreek en het getal der inwoonderen aldaar s Gravenhage : Hendrik Christoffel Gutteling 1774. 72 p 1755.-1773 s-Gravenhage  
Den vrezelyken zamenloop van veele gedugte oordelen Gods, als van Alverwoestende Oorlogen, swaere Overstromingen, ontzachelyke Aerdbevingen, aenhoudende, en meer en meer woedende Runder-pest, enz. enz.: Als zoo veele voorboden van eenen geheelen ondergang, zoo het niet door eene spoedige bekeringe werde voorgekomen : In der zelver naere Omstandigheden vertoond uyt Ps. XLVI : 2-9. Op den jongsten Biddag dezes Jaers 1760, den 20. Febr. Joachimus Mobachius; Gorinchem : by Teunis Horneer 1760. 52 p 1760. Nederland runderpest
Cort begryp van het leven en de mirakelen van den H. Guido, belyder besonderen patroon tegen den rooden loop, quaede siecktens, subiete doodt, ende beschermer van het vee, / voor desen in het lichtgegeven door ... Joannes Gooris ... ; Nu met het jaer van jubilé 1762 wesende het sevenhondert vyftigste, vermeerdert, en met verscheyde onderrichtingen en zedelessen verciert Jean Goris; Uitg: Tot Brussel : by Antonius D'ours [ca 1762] 97 p 1762. Nederland rode loop
Nuttige overweging op de ongemeene sterfte der jeugd, voorgevallen binnen Enchuizen, in de gepasseerde winter Aê. 1767 en 1768 Uitgave: Te Enchuizen : gedrukt by R. Callenbach Klenck [na 1768] 6 p 1767. 1768 Enkhuizen jeugdsterfte
Voorlooper van waarnemingen omtrent den uitslag van de inëntinge der besmettelyke veeziekte op een honderd en twaalf hokkelingen, gedaan onder het bestier van Petrus Camper ... in de Grietenye van Doniawarstal in Friesland Wynold Munniks; Uitgave: Te Leeuwarden : ter Drukkerye van H.A. de Chalmot 1769. 14 p 1769. Doniawarstal veeziekte
Ontwerp van eene Maatschappye in Friesland, om onder het bestier van Petrus Camper, en het opzicht van Wijnold Munniks, Med. Doctor, te beproeven, in hoeverre men het jonge hoornvee door inëntinge tegen de thans omgaande veeziekte zoude konnen beveiligen; en eenige andere proeven te doen tot behoud van het vee, in gevallen van algemeene en natuurlijke besmetting Camper, Petrus Chalmot; 1769 1769. Friesland veeziekte
Aanplakbillet ter bijwoning van eene anatom. les op een dood kalf, te geven 10 Febr. 1769 door P. Camper te Groningen, naar aanl. van het woeden der runderpest [Groningen] [1769] 1769. Groningen runderpest
Ampliatie van een plakkaat van Borgemeesteren ende Raedt in Groningen van 21 Dec. 1768 betreffende de besmettelijke ziekte van het rundvee : Act. 4 Jan. 1769 Groningen 1769 1769. Groningen stad rundveeziekte
Extract-placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland ... ordonneeren de regeeringe van de kleine steeden, en ten platen lande, dat sy selve de schout, secretaris ... in de eerste week van ieder maand sullen moeten vaceeren, om op te neemen de aangeevingen van het rundvee, het welk in de afgeloope maand ... is siek geworden en gestorven of gebeetert ... [Ondertekend: 28 september 1769] sGravenhage : Isaac Scheltus 1772 1769. Holland, West-Friesland rundveeziekte
Kort vertoog nopens den aart der tegenwoordig woedende ziekte en sterfte der runderbeesten, mitsgaders een op reden steunend, en door de bevinding beproefd, middel ter genezinge voorgesteld Gerard ten Haaff; Rotterdam : by Reinier Arrenberg 1769. 27 p 1769. Nederland rundveesterfte
Nieuwe verhandeling en aanmerkingen over de thans woedende ziekte onder de runderen, by wyse van een saamenspraak tusschen drie perzoonen .. Uitgave: Te Utrecht : by Samuel de Waal 1769 1769. Nederland rundveeziekte
Raadgevinge om de inentinge der ziekte van 't rundvee op eene gemakkelijke, onkostbare en voordeelige manier te doen, uit eigene ondervindinge opgemaakt Wouter van Doeveren; Groningen : Jacob Bolt 1769 1769. Nederland rundveeziekte
Tweede bijvoegzel agter den brief, wegens de gal- en smet-ziekte van 't rund-vee, vervattende een kort berigt, wat men allernoodzaaklykst en best zoude konnen doen tot ondersteuning van 't zieke rund-vee H. Tideman; Groningen 1769 1769. Nederland rundveeziekte
Verhandeling over de thans woedende smetziekte onder het rundvee, den landman en veehouder ter ernstige betragting voorgesteld W.L. Veerman; Maassluis [etc.] : Nicolaas van den Burgh [etc.] 1769. 126 p 1769. Nederland rundveeziekte
Placaat : [Wy Willem ... prince van Orange en Nassau ... doen te weeten: nademaal wy zyn geinformeert, dat de besmettende siekte onder het rundvee ... meer en meer begint door te breeken en ... willende sorge dragen, dat ... de nodige praecautien daer omtrent werden genomen ... statueren ... .] ['sGravenhage] : [Isaac Scheltus] [1769?] 1769. Nederland rundveeziekte
Aanmerking over de thans heerschende vee-ziekte en aanwijzing van een middel, dat ... met succes gebruikt is Amsterdam : Laurens van Hulst 1780 [1769] 7 p 1769. Nederland veeziekte
Korte en klaere beschryving van de thans zeer sterk woedende veeziekte, in derzelver aert en natuur; als meede de voornaemste kenteekenen, oorzaek, en prompte genezing J. Verhaag Matthiasz; Rotterdam : by H. Maronier [etc.] [1769] 36 p 1769. Nederland veeziekte
De inenting der pokjes, gemeenelyk de kinderziekte genaamt, in hare onbetamelykheid en schaadelykheid klaar en naakt by het ligt der reden aangetoont : waar by gevoegd is een besluit ofte aanhangsel, behelzende verscheide middelen om deese quaade practyk tegen te gaan Samuel Hoeufft; Uitg: In 's Gravenhage : By Isaac du Mee 1770. 166 p 1770. Nederland pokken
Verhandeling over de rode loop, ... / Johann Georg von Zimmermann ; uit het Hoogduitsch vert., met aanmerkingen en byvoegzelen verm., Johann Georg von Zimmermann; J.H. Hermans; Arnhem : G. van Vleuten 1770. 495 p 1770. Nederland rode loop
De schryvers der Nieuwe Vaderlantsche Letter-Oeffeningen, openlyk en vrymoedig beantwoord, in opzigt tot hunne personele en schimpvolle oordeelvelling, over het werkje genaamt (Verhandeling over de thans woedende smetziekte onder het rundvee, enz. enz.) te vinden in hun derden deel, No. 12, bladz. 541 en 542 / door deszelfs uitgever W.L. Veerman Wilhelmus Leonardus Veerman; Alkmaar [etc.] : J. Maag [etc.] [1770] 16 p 1770. Nederland rundveeziekte
Lessen over de herkauwing der runderen en thans woedende veeziekte H. Vink; Rotterdam 1770 1770. Nederland rundveeziekte
Uitstap v Aanmerkingen Over Het Regt Gebruik Van 't Evangelie aangaande een heilzaam middel tegen de lichaamlyke en geestlyke aanstekende ziekten van den tegenwoordigen tyd : verklaard en aangeprezen in ene verhandelinge over II Chron. VII: 13, 14. ... . Iohannes Conradus Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam; Groningen: Spandau 1770. 298 p 1770. Nederland veepest
Aanmerkinge te Brussel gedrukt = Observation imprimé à Bruxelles : over de contagieuse siekte die regneert onder de paarden en hoornbeesten [Tekst in het Nederlands en Frans] Brussel [ca. 1770] 1 p 1770. Nederland Zuid veeziekte
Brief aan den hoog geleerden heere Petrus Camper ... behelzende eenige proeven omtrent de inëntinge der besmettelyke vee-ziekte, genomen in de Vryheid van Utrecht Schutt, Gerard Jakob Gisbert Timon van Paddenburg [etc.] 1770 1770. Utrecht veeziekte
Het zondig Nederland gewaarschouwd, of roepende stemme wegens de slaande hand Gods, zo hier als elders onder het rundvee en andere daarmede gepaard gaande oordeelen / waar agter den biddags-brief, uitgeschreeven door de Hooge Overheid, als mede een verzameling van texten, gepredikt op den algemenen dank-, vast-, en bede-dag, gehouden den 14 Maart 1770 tot Middelburg, Vlissingen en Veere, als ook een nabetragtinge op den gehoudene bede-dag en gepredikte texten [door J. V. G.] Uitg: Te Middelburg : by Nathan Bollaerd 1770. 15 p 1770. Zeeland rundveeziekte
Verzameling van texten, gepredikt op de algemeenen dank-, vast- en bededag, binnen de vier Zeeuwse steeden Middelburg, Vlissingen, Veere en Arnemuiden, benevens den biddagsbrief ... als mede een egte lyst, van het gestorven en gebeterd rundvee, binnen de geheele provintie van Zeeland, van de jaaren 1770 en 1771 ... Middelburg : Hendrik van Casand en Pieter de Coebert 1772 1770. 1771 Zeeland rundveeziekte
Verhandeling over de kwaadaartige rot-koorts ofte beschrijving der ziekte welke in het laatst van 1770 en de volgende jaare 1771 gegrasseerd heeft te Maurik in den Ampte van Neder-Betuwe voormaals bij wijze van schriftelijk raport aan die ... Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Nymegen overgeleeverd door Maximiliaan Jacob de Man ..., nu door den schryver nader overgezien, verder uytgebreid, en ... mede gedeeld Maximiliaan Jacob de Man; Uitgave: Te Nymegen : gedrukt by A. van Goor ... 1772. 238 p 1770.-1771 Maurik rotkoorts
Placaat. De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden [van maatregelen tegen de verbreiding van de pest, gepubliceerd 3 mei 1771]. s Gravenhage : Isaac Scheltus 1771. 1 p 1771. Nederland pest
Verhandeling over de onschuld der boomvruchten in het voortbrengen van den roden loop, heete en koude koortsen, ../ uit het Hoogduitsch vert. Christiaan Rudolph Hannes; Nymegen: Isaac van Campen 1773. 87 p 1773. Nederland rode loop
Praktikale verhandelingen over de tusschenpoosende koortsen, de waterzugt, ziekten van de lever, vallende ziekte, koliek, roo-loop en over de werking van de calomel / Dan. Lysons ; uit het Engelsch vertaald en vermeerderd door Joh. Veirac Lysons, Dan.; Rotterdam 1773 1773. Nederland  
Waarneeming van eene doorgaande gal- of kwyl-koorts, in het eiland Overflakkée. Reeks: Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam; 1 Johannes Veirac; uitg: [Te Rotterdam] : [by Reinier Arrenberg] [1774] 1774. Overflakkee gal- of kwijlkoorts
Klagte over Nederlands zonden, gestraft door de sterfte onder het runder-vee Johannes Sluiter; Deventer : gedrukt by J. de Lange [ca.1775] 16 p 1775. Nederland rundveesterfte
Antwoord op de vraag: welke zijn de duidelyke en onderscheidene kenmerken van die besmettelyke Rotkoorts (febris maligna putrida) welke thans zo algemeen bespeurd word op de uitgaande Oost Indische Schepen dezer Landen [etc.] Veirac, J.; [s.n.] 1776 1776. Nederland rotkoorts
Waarneemingen en proeven meest door inëntinge op het rundvee gedaan : dienende ten bewyze, dat wy onze kalvers van gebeterde koeyen geboren, door inëntinge, tegen de veepest kunnen beveiligen : beneffens een duidelyk onderricht, op welke manier, deze inënintinge, met het minste gevaar, en op de gemakkelykste wyze kan geschieden Geert Reinders; uitg: Te Groningen : by Lubbartus Huisingh 1776. 52 p 1776. Nederland veepest
Twee verhandelingen over de besmettelyke rotkoorts ... Veirac, Johannes Pieter Gillissen 1778 1778. Nederland rotkoorts
Beschryving eener doorgaande scharlaken koorts, gemeenlyk roodvonk genoemd, zooals die in de laatste maanden van het jaar 1778, en in de eerste van het jaar 1779, te Rotterdam geregeerd heeft. Reeks: Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam ; 4 L. Bicker; uitg: [Te Rotterdam] : [by Reinier Arrenberg] [1779] 1778.-1779 Rotterdam roodvonk
Verhandeling over de koortsen in 't algemeen, dog bijzonder over de rotkoorts en roode loop, welke sedert de 10 à 12 laetste jaeren alom in de Nederlanden verwoesting hebben aengeregt P.J. van Bavegem; Dendermonde : [s.n.] 1788-1790. 3 dl 1778.-1790 Nederland rotkoorts, rode loop
Bericht nopens den aart der kinderziekte te Batavia, tot hoe verre men met de inenting derzelve alhier gevorderd is, en wat daar by is waargenomen. Reeks: Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen ; pp 71-82 Jacobus van der Steege; Batavia : Bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen 1779 1779. Batavia (Ned Ind) pokken
Publicatie: Burgermeesteren ... der stad Deventer hebben goedgevonden ten einde hunne burgeren en ingezetenen ... voor de hier rondsom grasserende loop te eveiligen, te doen drukken ... de navolgende directie enz Deventer : J.H. van Wijk 1779. 8 p 1779. Deventer loop
Publikatie [van] burgemeesteren, schepenen en raden der stad Deventer [over de] zig openbaarenden pers-loop (dysenteria epidemica) Deventer : Van Wijk 1779. 8 p 1779. Deventer persloop
Juristen in de strijd tegen de ziekte: het Hof van Gelder en de dysenterie-epidemie van 1779 in het Gelders Overkwartier. In: De novis inventis : essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin / ed by A.H.M. Kerkhoff ... [et al.]. pp 297-314 Olav Moorman van Kappen; 1984 1779. Gelderland dysenterie
Aanvulling op het placcaat betreffende behoedmiddelen ter voorkominge van de overbrenginge der besmettelijke loop uit nabuurige vreemde plaatsen in onze stad en stads districten Uitgave: Te Groningen : by Jan Hindrik en Leonard Bolt 1779 1779. Groningen loop
Borgemeesteren ende raadt in Groningen doen te weeten. Hoe wy wel by ons placcaat van den 2 Nov. jongst bedagt zijnde geweest op behoedmiddelen ter voorkominge van de overbrenginge der besmettelijke loop uit nabuurige vreemde plaatsen in onze stad en stads districten: ... Uitgave: Te Groningen, : by Jan Hindrik, en Leonard Bolt, Stadts-Boekdrukkers 1779. 11 p 1779. Groningen loop
Extract uit het geadviseerde door de stadsdoctoren, op resolutie van Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stadt Harderwijk van 18 oct. 1779 ... de grasserende pers-loop, soo veel mogelijk, te praevenieren Uitgave: Te Harderwijck : Bij J. Moojen, ... 1779. 11 p 1779. Harderwijk persloop
Geschiedkundig verslag van den ganschen loop der in 1779 te Harlingen geheerscht hebbende ziekten, en historie van de dysenterie die in 1779 te Harlingen heftig gewoed heeft / S. Stinstra ; met een voorbericht uitgeg. door M. van Geuns S. Stinstra, M. van Geuns; [ca. 1780] 1779. Harlingen dysenterie
Kort verhaal van de Roode loop te Harlingen : met een byvoegzel aanwyzende de oorzaaken der besmetting, en de behoedmiddelen daartegen Jan de Reus; Uitgave: Te Harlingen [etc.] : by Volkert van der Plaats [etc.] 1779. 27 p 1779. Harlingen rode loop
Waarschouwing : myn' heeren de hoogschout en schepenen der hoofd-stadt 's Hertogenbosch, ... de besmettende loop in de Meijerije der voorsz. stadt meer af- dan toeneemd, wij echter, hebben goedgevonden het verbod van de verkoping en invoer der witte kool bij publikatien van den 11 en 18 deezer gedaan ... Uitgave: Te 's Bosch : bij C.A. Vieweg 1779. pamflet 1779. Meierij van 's Hertogenbosch loop
Onderrichtinge ter voorbehoeding tegen den Rooden Loop, die zig op sommige plaatsen heeft geopenbaart Uitgave: Te Arnhem : by de Wed. van Hendrik van Goor 1779. 16 p 1779. Nederland rode loop
Burgemeesteren, schepenen en raden der stad Deventer hebben, ter voorbehoeding van den thans heerschenden rood- of pers-loop, goedgevonden derzelver burgeren en ingezetenen bekend te maken het volgende ... Deventer : Jan de Lange [1783] 1 p 1783. Deventer rode loop
Publikatie : hoogschout en schepenen der hoofd-stadt 's Hertogenbosch, doen te weten, nademaal de Roode Loop eenige lieden in deeze stadt heeft aangetast, ... Uitgave: Te 's Hertogenbosch : bij C.A. Vieweg ... [1783] pamflet 1783. s-Hertogenbosch rode loop
Publicatie : [De ... Staten ... vanUtrecht, met leetwesen, vernomen hebbende, dat ... de roode loop in naburige provincien zig heeft geopenbaard; hebben, om ... voor te komen, dat de besmetting zig ook binnen deze provincie uitbreide, goedgevonden te ordonneren ... .] [S.l.] : [s.n.] [1783?] 1783. Utrecht? rode loop
Bericht nopens de voorbehoeding en behandeling met betrekking tot de oppassing, 't voedsel, ... in de besmettelyle rode- of persloop uitg: Te Zutphen : gedrukt by A.L. van der Spyk 1783 1783. Zutphen? rode loop
Leerreden over psalm CIII: 1, 2, 3b, 4a: ter opwekking van de gemeente van Arnhem, tot dankbaarheid aan God, na dat hij die stad van den rooden loop, met welken zij eenige maanden was bezogt geweest, wederom bevrijd hadde: op den IV van Louwmaand MDCCLXXXIV / uitgesproken door Ahasuërus van den Berg, ... predikant te Arnhem Ahazuerus van den Berg; Uitgave: Te Arnhem : bij J. Nijhoff en W. Troost 1784. 54 p 1784. Arnhem rode loop
Verhandeling dienende tot een antwoord op de vraag, dewijl de schadelijkheid der begravenissen, binnen de steden en kerken, ten vollen beweezen en vrij algemeen erkend is: welke zijn de verschillende redenen, dat die nadeelige gewoonte in deeze Republyk blijft stand grijpen, en welke zijn de beste middelen om dezelve te doen ophouden? / door Cornelis Terne. Antwoord op de vraag: door de maatschappij, ter bevordering van den landbouw, te Amsterdam, voorgesteld den 28 december 1785. Verhandeling over de veepest op Vlieland. Verhandeling over de bevrijding van de runder-pest op Vlieland. Cornelis Terne; Middelburg : Gillissen 1786. 224 p 1785. Vlieland runderpest
Andwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen : Welke is de aart van den Kinkhoest? waar heeft Hij zijne bepaalde Zitplaats? welke zijn deszelfs Oorzaaken? welke zijne Kenteekenen? welke zijne Toevallen en Gevolgen? op welke gronden steunt zijne Voorzegging? krijgt men die Besmetting kunnen voorkomen? welke is de geschikte wijze om denzelven te geneezen? Wynpersse, Jacob Thiensius van de; Utrecht: de Waal 1789. 2 dln 1789. Utrecht kinkhoest
Historische verhandelinge vertoonende de tyd-stippen, op de welke de Goddelyke regtveérdigheyd de Nederlanden, en bezonderlyk de land-streék der Kempen, met de pest, loop, hongers-nood ende andere plaegen heeft bezogt, ende den grooten yver, dienst en bystand, welke de klooster-heeren alsdan hebben beweézen .. Reeks: [Historische verhandelinge] ; no. 6 Adrianus Heylen; Uitgave: Tot 's-Hertogenbosch, : by J.T. Palier 1791. 40 p 1791. Kempen  
Geestelyk praeservatif tegen den buyck-loop : behelsende eenige devotien, ter eeren der glorieuse maagd en martelaaresse S. Lucia, besondere patronesse tegen den buyk-loop, bloed-loop en quaade oogen .. Gelder: gedrukt by N. Schaffrath 1795, 12 p 1795. Nederland buikloop, bloedloop
Placcaat van Drost en Gedeputeerde Staten der landschap Drenthe tegen de runderpest W. Lunsinch; [Assen 1796] 1796. Drente runderpest
Bedenkingen voor en tegen het rapport van Prof. S.J. Brugmans wegens den staat der veeziekte waargenomen in de maand december 1796 in de Landen tusschen Maas en Waal en den Lande van Cuyk Brugmans, S.J. s.n.] 1797 1796. Maas en Waal, Land van Cuyk veeziekte
Rapport wegens den staat der veeziekte, waargenomen in de maand December 1796 in de landen tusschen Maas en Waal, en den lande van Cuyk Brugmans, Sebald Justinus Honkoop 1797 1796. Maas en Waal, Land van Cuyk veeziekte
Vergelijkende aanmerkingen der waarneemingen, door kundige, onderzoeklievende mannen in de voorige veesterften geboekstaaft, tegens die, welken in het rapport wegens den staat der veeziekte, zijn waargenoomen, in de maand December 1796, in de landen tusschen Maas en Waal, en den Lande van Cuyk, door S.J. Brugmans ... / thands vrymoedig beoordeeld door Berkhey, J. le Francq van [s.n.] 1797. 56 p 1796. Maas en Waal, Land van Cuyk veeziekte
Geneeskundige voorbehoeding tegens de zich openbarende pers-loop, : op aanschryving van het provintiaal collegie / opgegeven en ontworpen door Forsten, R.; Uitg: Te Arnhem, : by Will. Alb. van Goor 1796. 6 p 1796. Nederland persloop
Publicatie gelykheid, vryheid, broederschap! : [Het provinciaal bestuur ... van Utrecht... . Dewijl wy ... ten vollen verzeekerd zijn, dat de besmettelyke ziekte onder het rundvee, zich ... by de grenzen ... heeft ontdekt ... zoo is het, dat wy ... decreteeren ...] [Utrecht] : [Gerrit Post] [1796] 1796. Utrecht rundveeziekte
Antwoord op de vraag, door de Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw, te Amsterdam... opgegeeven ...: "Welke zyn de aart en onderscheidende kentekenen (zoo wel by het leven, als na den dood, by het openen, waarteneemen) van eene ziekte, die gemeenlyk het BLOED, het VUUR, of het DARM-VUUR genoemd word, en die inzonderheid de schaapen, doch ook andere, voor den landbouw nuttige, dieren aantast; waardoor word deeze ziekte veroorzaakt; en hoe kan men dezelve geneezen?" Johan Gunther Eberhard; Uitgave: [Te Amsterdam] : [by Jan Christiaan Sepp en Zoon] [1797] 143 p 1797. Nederland miltvuur
Verhandeling over het vuur of bloed der schaapen, .. Johan Gunther Eberhard; [Amsterdam] [1797] 1797. Nederland miltvuur
Kort onderricht voor den vee-houder ter gelegenheid der vee-ziekte, ... Forsten, R. Will. Alb. van Goor 1797 1797. Nederland veeziekte
De vee-pest, welke zich in het quartier van Nymegen geopenbaart heeft ... onderzogt en eene geneeswyze tegen dezelve voorgedraagen : waar by gevoegd is Voorbehoed en geneeskundig advys over dezelve vee-pest, uitgebragt door de geneeskundige faculteit te Harderwijk Rudolph Forsten; Uitg: Te Arnhem : by Wil. Alb. van Goor 1797. 61 p 1797. Nijmegen veepest
God onze beste toevlugt in den nood en het gevaar onzer kinderen, voorgesteld in eene aanspraak [...] aan de Nederduitsche hervormde gemeente te Rotterdam [...]. Ter gelegenheid van eene hevige en langduurige kinder-ziekte. Viervant, H.H.; Amsterdam, M. de Bruijn and H. Diederiks, 1797 1797. Rotterdam pokken
Waarnemingen omtrent de ziekten, welke in de jaren 1797 en 1798 in het Nosocomium Clinicum van de Hoge School te Groningen zijn behandeld Ev. J. Thomassen a Thuessink; Groningen : J.Oomkes en zoon 1805. 332 p 1797. 1798 Groningen ziekten
Aanmerkingen op het werkje van B. Tersier, getyteld: "De behandeling der ingeënte op de natuurlijke kinderpokjes toegepast", briefsgewijze aan denzelven medegedeeld en strekkende voornamelijk om het genot der versche lucht in de behandeling der kinderziekte aan te prijzen, en de voordeelen der inentinge, of konstige besmetting te verdeedigen Bicker, L.; Haarlem 1798 1798. Nederland pokken
Waarnemingen omtrent de ziekten, welke in de jaren 1798 en 1799 in het Nosocomium Clinicum van de Hoge School te Groningen zijn behandeld Ev. J. Thomassen a Thuessink; [Groningen : s.n.] 1808. 294 p 1798. 1799 Groningen ziekten
Publicatie : het Uitvoerend Bewind der Bataafsche republiek, doet te weten: dat het Vertegenwoordigend Ligchaam onderricht zynde, dat de besmettelyke ziekte onder het rundvee, zich weder in het voormalig gewest Zeeland, heeft geopenbaard, ... : gedaan in den Hage, den 4 november 1799, het vyfde jaar der Bataafsche vryheid. [Annotatie: Aan de kop van de titelpagina: Gelykheid, vryheid, broederschap] Uitg: Te Middelburg : gedrukt by Isaac de Winter 1799. Zeeland rundveeziekte
Waarnemingen omtrent de ziekten, welke in de jaren 1799 en 1800 in het Nosocomium Clinicum van de Hoge School te Groningen zijn behandeld Ev. J. Thomassen a Thuessink; [Groningen : s.n.] 1810. 425 p 1799. 1800 Groningen ziekten
Publicatie. Het uitvoerend bewind der Bataafsche republiek, doet te weten ... dat de veepest ... in het eiland Walcheren ... geheel of byne geheel is komen te cesseeren, en de ... particuliere maatregelen daar door - haare noodzaaklykheid en haar byzonder nut hebben verloren ... Annotatie: Opheffing van maatregelen die genomen zijn i.v.m. de veepest Den Haag : ter 'slands drukkerye 1800 1800. Walcheren veepest
Waarnemingen omtrent de ziekten welke in het jaar 1800 tot 1801 in het Nosocomium Clinicum van de Akademie te Groningen zijn waargenomen, inzonderheid bevattende de epidemie der kinderpokken, welke aldaar geheerscht heeft E.J. Thomassen à Thuessink; Groningen : W. Wouters 1824 1800.-1801 Groningen pokken
Geschiedkundige aanteekeningen over de epidemien, welke van het jaar 1806 tot 1866 te Groningen geheerscht hebben, uit de verslagen van de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt te Groningen, met bijdragen en opmerkingen van D. de Vries Reilingh; Groningen : Wolters 1869. 138 p 1806.-1866 Groningen epidemieën
Korte schets van eene in den jare 1808 in een gedeelte van de provincien Gelderland en Braband geheerscht hebbende kortstondige koortsziekte onder het rundvee (bekend onder de benaming van het vuur, het bloed, of miltvuur), en de gevolgen van dezelve voor vele bewoners dier streken David Heilbron; Amsterdam : J. van der Heij 1815 1808. Gelderland, Brabant miltvuur
De Land-drost in het departement Groningen... dat het voor de ingezetenen van het grootste belang is, om zich en hunne kinderen door de inenting met de koepokstof tegen de zorgelijke gevolgen der natuurlijke kinderziekte te beveiligen, Groningen 7 Dec. [Groningen : s.n.] 1808. 1 bl 1808. Groningen pokken
Geneeskundige waarnemingen over sommige gewigtige onderwerpen der beoeffenende geneeskunde, vooral ook over deszelfs veelvuldige behandeling van het roodvonk of scharlakenziekte, thans meer algemeen heerschende, waarover hij meer breedvoeriglijk zijne waarnemingen en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen en geneeswijze heeft ontwikkeld Hubert van den Bosch; Rotterdam : P. Holsteijn 1808 1808. Nederland roodvonk
Geneeskundige prijs-verhandelingen : de eene van wijlen S. Tresling, Med. Doct. te Groningen behelzende de beschrijving der zenuw-koorts, welke gedurende de jaren 1808 en 1809 te Peize geheerscht heeft; de andere van A. Numan, Med. Doct. op het Hoogezand bevattende waarnemingen omtrent den persloop, welke in den nazomer van het jaar 1810 in de Kiel heeft plaats gehad / bekroond en uitg. door de Commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in het departement van de Wester-Eems S. Tresling, A. Numan; Groningen: Römelingh 1812. 208 p 1808. 1809 Peize zenuwkoorts
Kennisgeving. Burgemeesterschap der Hoofdstad. De Burgemeester der Stad Amsterdam, ontfangen hebbende eene missive van de Stedelijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt, daarbij ter kennis van den Burgemeester brengende, dat in verschillende oorden dezer stad, zich epidemie van kinderziekte begint te openbaren; ... Vermaant bij deze ... alle de ingezetenen ... Amsterdam : Stads-Drukkerij, te bekomen bij W. Wijnands 1809 1809. Amsterdam pokken
Kennisgeving : Burgemeesterschap der hoofdstad, de ziekte onder de schapen : Amsterdam den 3en van hooimaand, 1809 Amsterdam [1809] 1809. Amsterdam schapenziekte
De runderpest, in de jaren 1813 en 1814, te Utrecht ontstaan en gestuit. Reeks: Geschied- en letterkundig mengelwerk, dl 3, stk 2, pp 1-39, 243-249 Jacobus Scheltema; Utrecht : bij J.G. van Terveen 1823 1813. 1814 Utrecht runderpest
Rapport aan de commissie van landbouw in de provincie Utrecht, wegens het door hem verrigte, tijdens het woeden der veepest in de gemeente van Utrecht, in de maand December 1813 en de eerste maanden in 1814 Gerard Wttewaall; Den Haag : Algemeene 's lands drukkerij 1816. 110 p 1813.-1814 Utrecht gemeente veepest
De burgemeester der stad Groningen, van het hoogere gezag aanschrijving hebbende bekomen, dat ten spoedigsten maatregelen behoorden te worden genomen, ten einde de verdere verspreiding der vee-ziekte ... voor te komen .. [Annotatie: Groningen den 12 februari 1814] Groningen: Bolt 1814 1814. Groningen veeziekte
Waarnemingen aangaande de besmettelijke zenuw- en hospitaal-koorts, hare behandeling, en middelen om haren oorsprong en verspreiding uit de hospitalen te voorkomen, en zich zelven voor besmetting te behoeden / E. Horn ; naar de tweede, verb. uitg. uit het Hoogduitsch vert. door N.C. Meppen E. Horn, N.C. Meppen; Amsterdam : R.J. Berntrop 1814 1814. Nederland zenuw- en hospitaalkoorts
Notificatie : de provisioneele regering der stad Utrecht, berigt ontvangen hebbende, dat door de commissie van landbouw in dit departement, ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prince van Orange Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, gegeven den 17 dezer maand, en den bijzonderen last van den heer commissaris voor de binnenlandsche zaken, tot stuiting van de woedende veepest alhier, een cordon om deze stad en vrijheid zal worden getrokken, ... Utrecht : P. Muntendam 1814. 4 p 1814. Utrecht veepest
Over den aard en de geneeswijze eener veeziekte, even als zoodanige in de maanden Januarij en Februarij van het jaar 1814 in de streken van Utrecht gewoed heeft Kraus, J.C. H.W. Hazenberg Jr 1814 1814. Utrecht veeziekte
Officieele stukken omtrent de verergering van den veepest, welke zich binnen de gemeente van Utrecht heeft geopenbaard en middelen van voorziening tegen de verdere verspreiding en genezing dezer verschrikkelyke ziekte op den 22 january 1814 uit 's Hage alhier aangekomen .. Groningen : M. van Heyningen Bosch : Wed. A.S. Hoitsema [1814] 8 p 1814. Utrecht gemeente veepest
Kort vertoog over de noodzakelijkheid van de daarstelling der proef-ondervindelijke middelen tot staving der voorbehoedende kracht der koepokken tegen de zoo noodlottige kinderpokken Franciscus Xaverius Janssens; Breda 1815 1815. Breda? pokken
Verhandeling over de typhus, welke in den veldtogt van 1815, bij het 1ste armée-korps der Nederlandsche armée heerschte, als mede omtrent de verschijnselen en geneeswijze eener ziekte veroorzaakt na voorafgegane zware ziekten door afwijkingen in de diëet : benevens eene waarneming over de tetanus Beckers; Utrecht : S. Alter 1818 1815. Nederland tyfus, tetanus
Statistiek en geneeskundig berigt wegens de geborenen en gestorvenen in de provincie Vriesland, in de jaren 1815 tot 1828 ingesloten : opgemaakt uit de ingekomene geboorte- en sterftelijsten Vitringa Coulon, Julius J.W. Brouwer 1831 1815.-1828 Friesland  
Geschiedkundig overzicht van het optreden, zich verbreiden en heerschen der varkensziekte (vlekziekte) in Nederland (1816-1893). Overdr. uit: Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes, van de bevindingen en handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het jaar 1896. pp 43-77 Antoon Willem Hubert Wirtz; ['s-Gravenhage] : [Van Weelden en Mingelen] [1898] 1816.-1893 Nederland varkensziekte
Publicatie : burgemeesteren der stad Utrecht, kennis hebbende bekomen, dat de natuurlijke kinderziekte zich op nieuw in deze stad en derzelver vrijheid had geopenbaard, hebben noodig geoordeeld ten einde verdere besmetting te voorkomen, de volgende maatregelen vasttestellen: ... Utrecht : Wed. P. Muntendam 1817. 4 p 1817. Utrecht pokken
Vervolg op de Waarnemingen der thans nog heerschende epidemie der kinderziekte Jan Gijsberti Hodenpijl; Rotterdam : Arbon en Krap 1818. 16 p 1818. Rotterdam pokken
Waarnemingen omtrent de thans heerschende epidemie der kinderziekte (aanbeveling tot inenting met koepokstof) Jan Gijsberti Hodenpijl; Rotterdam : Arbon en Krap 1818. 22 p 1818. Rotterdam pokken
Dissertation sur l'ophthalmie contagieuse qui règne dans quelques bataillons de l'armée des Pays-Bas Jean-François Kluyskens; Gand : Houdin 1819. 135 p 1819. Nederland oogziekte
Extract uit een rapport [...] betrekkelijk eene thans in sommige gemeenten van [...] Oost-Vlaanderen heerschende ziekte onder het rundvee P.A. Milliau; [S.l. : s.n.] [ca. 1820] 1820. Vlaanderen Oost (B) rundveeziekte
De gestrenge winter van 1822-23, beschouwd in opzigt tot de hoofdstad Amsterdam, met opgave der middelen, om de aanwezige nooden en gevaren voor het vervolg te verhoeden Een Menschenvriend; Amsterdam : Gebr. Diederichs 1823 1822.-1823 Amsterdam winterkoude
Raadgevingen aan teringzieken en allen, die vrezen door de tering aangetast te zullen worden Gottfried Wilhelm Becker; Amsterdam : C.G. Sulpke 1823 1823. Nederland tuberculose
Verhandeling over de ziekte onder de varkens, welke, sedert eenige jaren, op onderscheidene plaatsen in ons vaderland, geheerscht heeft. Reeks: Verhandelingen uitgegeven door de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam ; dl. 17, stk. 1 Julius Vitringa Coulon; Amsterdam : Lodewijk van Es 1824. 147 p 1824. Nederland varkensziekte
Kort verslag der ziekten, welke in de maanden Julij, Augustus, September en October, in de provincie Vriesland gewoed hebben : waargenomen, in haren loop nagegaan en behandeld in Leeuwarden en deszelfs ommestreken W. Folkersma; Uitgave: Leeuwarden : M. van den Bosch 1827 1826. Friesland ziekten
Een gedenkstuk in poezij over de verbazende ziekte en sterfte onder de menschen in 1826, bijzonder in Vriesland, Groningen en eenige ommelanden W. Hoekers; Uitgave: Harlingen 1827. 54 p 1826. Friesland, Groningen ziekte, sterfte
De volksziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft, in het kort beschreven Gerbrand Bakker; Groningen : W. van Boekeren 1827. 72 p 1826. Groningen volksziekte
Algemeen overzigt der epidemische ziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft Thomassen à Thuessink, E.J.; Groningen: Schierbeek 1827. 24 p 1826. Groningen ziekte
Verslag van de in het jaar 1826 te Groningen Waargenomen Ziekten. Groningen: Oomkens 1828 1826. Groningen ziekten
Inwoners van Noord-Braband : Groningen, Vriesland, en andere weleer zoo bloeijende en gelukkige streken in het vaderland, worden op dit oogenblik door eene zeer hevige en in de gevolgen allernoodlottigste ziekte geteistert ...[Dagtekening: 's Hertogenbosch, den 20 october 1826] [Annotatie: Inzamelingsactie voor de door ziekte getroffen gebieden buiten Noord-Braband] s Hertogenbosch : H. Palier en Zoon [1826] 1 p 1826. Groningen, Friesland ziekte
Kort vertoog over de noodzakelijkheid en de mogelijkheid om de verspreiding der kinderziekte aanmerkelijk te verminderen, en de besmetting daarvan krachtdadiger en zekerder te beletten : eene bijdrage tot de geneeskundige staatsregeling Stipriaan Luiscius, A. van; Delft: P. de Groot 1826 1826. Nederland pokken
Aanwijzing van de oogpunten, uit welke wij algemeene rampen, en de thans heerschende ziekte te beschouwen hebben, en het gebruik dat wij van dezelve behooren te maken, of Leerrede over Lucas XIII: vs. 1-5 / G.A.J. Pagenstecher van Groin; Leyden : C.G. Menzel 1826 1826. Nederland ziekte
Verhandeling over de epidemische ziekte, welke gedurende 1826, in de noordelijke provinciën der Nederlanden geheerscht heeft Banga, Jelle Meyer Warnars 1828 1826. Nederland Noord ziekte
Rekening en verantwoording van de commissie te Utrecht, ter hulpe van noodlijdenden door de ziekten, welke, in verschillende noordelijke gewesten van Nederland, hebben geheerscht, in het najaar van 1826 [Utrecht 1827] 1826. Nederland Noord ziekten
Uitboezeming bij de berigten der groote sterfte in Noord-Holland, Vriesland en Groningen : uitgesproken in het Letterkundig Genootschap: Gezelligheid en Beschaving, te Vlaardingen P.J. Kikkert; [Vlaardingen] : Reinier Kikkert 1826. 12 p 1826. Noord-Holland, Friesland, Groningen sterfte
Verslag van den toestand der provincie Friesland over ... aan de staten van dat gewest Notulen van het verhandelde in de buitengewone zitting der Staten van Friesland in ... Poincten over de vergaderingen van ... Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland. Staat en overzigt van de inhoud en het resultaat der rekeningen wegens het beheer der provinciale fondsen van Vriesland ... Voorstellen betreffende middelen tegen de longziekte onder het rundvee Provincie Friesland. Gedeputeerde staten; Leeuwarden : J.W. Brouwer [etc.] 1826- 1826.- Friesland longziekte rundvee
Algemeen verslag en verantwoording van de Provinciale Commissie van Onderstand voor de noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte in Vriesland in de jaren 1826 en 1827 [Leeuwarden] 1828 1826.-1827 Friesland ziekte
Staat van het aantal gestorvenen in de Provincie Vriesland, gedurende de aldaar geheerscht hebbende ziekte, - van primo Junij 1826 tot ultimo Maart 1827 [ s.n.] 1827 1826.-1827 Friesland ziekte
Gedachten over de natuur en behandeling der ziekte, welke, gedurende de jaren 1826-1828, te Groningen geheerscht heeft Sasse, H.F.A. bij J. Römelingh 1828 1826.-1828 Groningen ziekte
Eenige aanmerkingen omtrent de geheerscht hebbende epidemie in 1826-28 [1829] 1826.-1828 Nederland epidemie
Handleiding tot de erkenning en genezing der kraamvrouwenkoorts Gerardus Jacobus Pool; Amsterdam : P. Meijer Warnars 1827 1827. Nederland kraamvrouwenkoorts
De commissie door de kerkeraden der Nederduitsche en Waalsche Hervormde, Remonstrantsche, Evangelisch-Luthersche en Doopsgezinde Gemeenten binnen Rotterdam, benoemd ter inzegening en uitreiking van liefdegaven, ten behoeve onzer door heerschende krankheden getroffen landgenooten [Rotterdam] [ca. 1827] 1827. Rotterdam ziekten
Mededeelingen omtrent de besmettelijkheid van den kwaden droes voor den mensch, door waarnemingen nader bevestigd A. Numan; [1830?] 30 p 1830? Nederland kwade droes
Korte aanwijzingen voor de geneeskundigen in Vriesland, hoedanig te handelen bij het onverhoopt ontstaan der Oostindische cholera hier te lande, door de Prov. Commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt [Leeuwarden] [1831] 1831. Friesland cholera
Aanwijzing tot behoud der gezondheid, en voorbehoeding der besmetting, bij de verder doordringende cholera-epidemie / uit het Hoogduitsch, naar de nieuwe verm. uitg. Franz Karl Karpe; Amsterdam : J.C. van Kesteren 1831 1831. Nederland cholera
De reis der cholera morbus uit Azië naar Europa, als een overtuigend bewijs van derzelver besmettelijkheid aangenomen, en de voorbehoedmiddelen, door de regering aangewend tot stuiting van den verderen voortgang dezer vreesselijke kwaal gebillijkt /uit het Hoogduitsch [door P.G.W.G.] Friedrich Jakob Behrend; Pieter Gerardus Witsen Geysbeek; Amsterdam : J.C. van Kesteren 1831 1831. Nederland cholera
Nosologisch therapeutisch onderzoek naar den oorsprong en den aard, de toevallen, besmettelijkheid en behandeling van de thans in een gedeelte van Europa heerschende epidemische Cholera morbus, gegrond op eene vergelijking der jongste waarnemingen en lijkopeningen : met de aanteekeningen door oudere schrijvers, aangaande het wezen en de behandeling van soortgelijke epidemiëen, nagelaten J.J. Pennink; Deventer : J. de Lange. 1831. 80 p 1831. Nederland cholera
Overzigt van de voornaamste maatregelen tegen de Aziatische cholera of braakloop, en de beste middelen daartegen te bezigen, van het begin der besmetting af tot aan de komst van een geneesheer : R.J. Schierbeek 1831 1831. Nederland cholera
Verslag van de epidemie der kinderpokken, gedurende de jaren 1831 en 1832 te Gouda waargenomen : benevens aanteekeningen en opmerkingen betreffende de kinder- en koepokken, met 6 tabellen Willem Frederik Büchner; Amsterdam : Berntrop 1833. 58 p 1831. 1832. Gouda pokken
Berigten betreffende de Asiatische cholera te Amsterdam en andere deelen des Rijks Willem Theodoor Vrolik; Gerardus Vrolik; Amsterdam : Sulpke 1832. 396 p 1832. Amsterdam cholera
Beschrijving der vier-en-twintig medicinale wijken, ten dienste der wijk-kommissien bij de verzorging van cholera-lijders [te Amsterdam] Stadsdrukkerij 1832 1832. Amsterdam cholera
Kennisgeving : burgemeester en wethouderen der stad Amsterdam [dat bepaalde voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de uitbreiding van cholera zijn opgeheven Stadsdrukkerij 1832 1832. Amsterdam cholera
Kennisgeving : burgemeester en wethouderen der stad Amsterdam [van het besluit dat lijken van aan cholera overledenen alleen nog maar op bepaalde kerkhoven mogen worden begraven, en dat lijken van aan andere ziekten overledenen alleen dan op andere kerkhoven mogen worden begraven met een bewijs dat deze personen niet aan cholera zijn overleden, gepubliceerd 16 aug. 1832] Stadsdrukkerij 1832. 1 p 1832. Amsterdam cholera
Kennisgeving : burgemeester en wethouderen der stad Amsterdam [van voorzorgsmaatregelen tegen de cholera en de verpleegadressen voor cholera-lijders, gepubliceerd 2 aug. 1832] Stadsdrukkerij 1832. 1 p 1832. Amsterdam cholera
Een woord aan het publiek ten opzigte van het uitbreken der cholera Asiatica te Delft, op den 24 juli 1832 Westerouen van Meeteren, G.N.; Delft: B. Bruins 1832 1832. Delft cholera
Brief aan de weledelen zeer geleerden heer Julius Vitringa Coulon, medicinae doctor, vasten president der Provinciale Geneeskundige Kommissie in Vriesland, enz. enz., residerende te Leeuwarden, aangaande deszelfs betoog over de noodzakelijkheid om, tegenwoordig, dadelijk gepaste en krachtdadige middelen te gebruiken, wanneer men door loop, gepaard met brakingen en buikpijn, wordt aangevallen en men niet terstond geneeskundige hulp kan bekomen H.J. Schouten; Amsterdam : Lodewijk van Es 1832 1832. Friesland cholera
Gods goedheid, geene reden tot uitstel van bekeering : leerrede ter gelegenheid van de thans ook in deze stad heerschende ziekte, uitgesproken op zondag den 16 september 1832 Steins Bisschop, N.J.A.; Groningen: M.J. Sladoot 1832 1832. Groningen stad cholera?
Een woord over de behandeling der cholera, aan mijne mede inwoners der gemeente Koudekerke, die bij het onstaan derzelve mijne hulp moesten verlangen L.P. Reuse; Middelburg : J. Moens 1832 1832. Koudekerk cholera
Die gelooft behoeft niet te vreezen : leerrede over Mark. V: 36c, gehouden te Leiden in de Mare Kerk, op den 12den augustus 1832, na het ontstaan der heerschende ziekte binnen deze stad Kist, N.C. S. en J. Luchtmans 1832 1832. Leiden cholera
Geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leiden in 1832 Pruys van der Hoeven, Corn. Leiden 1833. 225 p 1832. Leiden cholera
Verslag van hetgeen, betreffende de cholera Asiatica, in het 3de Cholera Ziekenhuis te Leiden is waargenomen Dozy, F.; s.n 1832 1832. Leiden cholera
Armoede en cholera in 1832 Zee, T. van der; [Nijhoff] 1943 1832. Nederland cholera
De noodzakelijkheid nader aangedrongen om, tegenwoordig dadelijk gepaste en krachtige middelen te gebruiken, wanneer men door loop, gepaard met brakingen en buikpijn, wordt aangevallen, enz. : met aanmerkingen over de cholera zelve J. Vitringa Coulon; Leeuwarden 1832 1832. Nederland cholera
Een woord over de gewigtige vraag: is de Aziatische braakloop (cholera) besmettelijk of niet? Evert Jan Thomassen à Thuessink; Groningen : Smit 1832. 14 p 1832. Nederland cholera
Gebed voor de Hollandsche israëliten, dienende om van den oppersten geneesheer de vernietiging af te smeken der verdelgende en vreesselijke cholera morbus B.C. Carillon; Amsterdam : Carillon 1832. 16 p 1832. Nederland cholera
Geschiedenis van het ziekenhuiswezen. Deel: De cholera van 1832 en haar invloed op het ziekenhuiswezen in Nederland. Hoe de dagbladpers daarover destijds oordeelde. In: Het ziekenhuiswezen; jrg. 5, no. 20 (sept. 1932) Anne Hallema; 1932. 12 p 1832. Nederland cholera
Hebreeuwsche gebeden, welke ter afwering der verschrikkelijke ramp der cholera in alle de Nederlandsche Israëlitische synagogen zullen gedaan worden Berenstein, S.; Uitgave: D. Proops Jacobszoon : Van Embden en comp. 1832 1832. Nederland cholera
Hoogstbelangrijke bewijsgronden, dat de cholera morbus door de Jezuïten in Europa gebragt is, door hen geleid en tot hune oogmerken aangewend wordt : uit het hoogduitsch Amsterdam : L. van der Vinne 1832. 21 p 1832. Nederland cholera
Scheikundig onderzoek der uitwerpselen uit het darmkanaal en van het bloed van cholera-lijders, benevens eenige meteorologische verschijnselen gedurende de cholera epidemie te Koningsberg waargenomen / Friedr. Phil. Dulk ; vert. [uit het Duits] door B. Eickma Friedrich Philip Dulk, B. Eickma; Rotterdam : Arbon en Krap 1832 1832. Nederland cholera
De roede Gods over Nederland, blijkbaar in de thans (1832) heerschende en verwoestende ziekte, voorgesteld in een viertal leerredenen Molenaar, D.; 2 Leyden 1848 1832. Nederland ziekten
Instructie voor de stedelijke kommissien en ... cholera epidemie ... van het besluit van den heere Gouverneur der provincie Noord-Braband, d.d. 14 mei 1832, A. no. 48, bevattende maatregelen tegen den Aziatischen braakloop s Hertogenbosch : Lion en Zonen 1832. 12 p 1832. Noord-Brabant cholera
Herderlijke brief, uitgevaardigd door Henricus den Dubbelden, G. Hermans, A. Borret [et al.], waarbij dispensatie wordt verleend, tot het gebruik van vleesch, vet en meermaals daags zijn nooddruft te nemen, [...] voor zoodanige plaatsen, welke door de cholera morbus mogten worden aangetast Henricus den Dubbelden; 's Bosch 1832. 15 p 1832. Noord-Brabant? cholera
De Cholera in Rotterdam Mulder, G.J.; D.F. van der Pant; Rotterdam 1832. 2 stukken 1832. Rotterdam cholera
Circulaire betrekkelijk de Aziatische cholera, welke op den 30 der vorige maand in het dorp Scheveningen, gelegen in de nabijheid van het nieuw orthopedisch zeebaden-gesticht, is uitgebroken, met eenige nadere aanmerkingen : opgedragen aan de ouders en voogden der in dat gesticht zich bevindende lijders. [Annotatie: Tekst in Nederlands en Duits] Heine, Johan Georg; ['s-Gravenhage] [1832] 1832. Scheveningen cholera
Practische aanteekeningen betreffende de cholera te Scheveningen Waardenburg, J.G. J.C. Cijfveer 1832 1832. Scheveningen cholera
Eenige bedenkingen en opmerkingen nopens de aziatische braakloop of cholera morbus, hoofdzakelijk bestemd voor de plantaadje, bewoners der kolonie Suriname F.W. Hostmann; Paramaribo : Engelbrecht 1832. 25 p 1832. Suriname cholera
Bijdragen tot de kennis en behandeling van de cholera Asiatica : naar aanleiding van waarnemingen gedurende de epidemie van 1832 te Utrecht Petrus Johannes Blom; Utrecht : C. van der Post, Jr. 1833. 84 p 1832. Utrecht cholera
Publicatie : burgemeester, wethouderen en raden der stad Utrecht, in aanmerking genomen hebbende, dat, indien de zorg voor de gezondheid der ingezetenen, in alle tijden hoogst belangrijk is, dit zooveel te meer van het grootste gewigt moet zijn in de tegenwoordige omstandighede, bij het uitbreken van eene zoo hevige, als gevreesde ziekte. ... Hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, welke zullen stand houden, zoo lang de cholera ziekte binnen deze gemeente blijft voortduren. ... [Annotatie: Bepalingen m.b.t. het verkopen van fruit] Utrecht : wed. P. Muntendam en zoon [1832] 1832. Utrecht cholera
Mijne gedachten over de cholera-morbus (Aziatische braakloop), voor mijne stad- en landgenooten te Zierikzee N.W. Schmal; Zierikzee : N.W. Schmal 1832. 8 p 1832. Zierikzee cholera
Een cholera-epidemie te Utrecht (1832-1833) en een onbekende geneesheer. Overdr. uit: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, jg. 96, no. 25 Gezienus ten Doesschate; 1952. 7 p 1832.-1833 Utrecht cholera
De cholera Asiatica in Zeeland, haar oorsprong en hare verspreiding gedurende de jaren 1832-1833 en 1848-1849 : etc. Broecke, Jacobus Cornelis van den; J.C. Abrahams; Middelburg 1850. 233 p 1832.-1833 1848.-1849 Zeeland cholera
Utrecht en de cholera 1832-1910 Hart, P.D. 't De Walburg Pers 1990. 308 p 1832.-1910 Utrecht cholera
Bedankbrief van Burgemeester en Wethouderen van Amsterdam, voor Hyman Hartog Gosschalk, voor verleende hulp gedurende de cholera-epidemie te Amsterdam in 1833 [Amsterdam] Gedateerd: 11 Juni 1833 1833. Amsterdam cholera
Herinneringen uit de cholera-epidemie te Scheveningen, en proeve eener oplossing der raadsels van de Aziatische cholera Johan Franciscus d' Aumerie; 's Gravenhage [etc.] : Van Cleef 1833. 188 p 1833. Scheveningen cholera
De pest te Athene, de zwarte dood en de cholera in Europa voorgesteld als eene proeve van den zedelijken invloed van volksrampen in de oudheid, in de middeleeuwen en in onze dagen Felix Meritis G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema 1834 1834. Nederland cholera
Publicatie : burgemeester en wethouderen der stad Utrecht, gezien de aanschrijving van den heer staatsraad, gouverneur der provincie Utrecht, van den 2/10 Maart ll. no. 14 AZ., rakende het nemen van maatregelen, ter voorkoming ... van eene verspreiding der ziekte onder de paarden, bekend onder den naam van kwaden droes en worm, ... Brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de vee-artsen in last hebben bekomen, om, bij gelegenheid der aanstaande paarden-markten, het zorgvuldigst onderzoek te bewerkstelligen, naar den gezondheidstoestand van de paarden, ... Utrecht : wed. P. Muntendam en zoon [1835] 1835. Nederland kwade droes
Publicatie : burgemeester en wethouderen der stad Utrecht, in aanmerking nemende, dat, in naburige gemeenten het zoogenoemde roodvonk (febris scarlatinosa) heerscht, en dat die ziekte zich ook alhier heeft geopenbaard. Overwegende, dat ... maatregelen van voorzorg ... vereischt worden, ter voorkoming ... van hare verspreiding. ... Hebben verstaan te bepalen, het geen volgt: ... Utrecht : wed. P. Muntendam en zoon 1835. 4 p 1835. Utrecht roodvonk
Algemeene beschouwing omtrent de heerschende longziekte van het rundvee, en de middelen, om hare uitbreiding tegen te gaan, als dezelve een besmettelijken aard aanneemt, benevens overwegingen, in hoever de maatregel van het doodslaan bij deze en andere besmettelijke vee-ziekten nuttig en doelmatig kan geacht worden. Overdr. uit: Vee-artsenijkundig magazijn, dl. 3 Alexander Numan; [Groningen] : [R.J. Schierbeek] [1837] 86 p 1837. Nederland longziekte rundvee
Publicatie : burgemeester en wethouderen der stad Utrecht, gehoord het rapport van de plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt alhier, dat eene mazel epidemie zich binnen deze stad begint te vertoonen. ... Hebben verstaan, tot stuiting van deze ziekte, te bepalen hetgeen volgt: ... [1837] 4 p 1837. Utrecht mazelen
Iets over de, in een gedeelte van de provincie Zuid-Holland, heerschende ontstekingachtige slijmlongziekte, onder het rundvee E. Gaasbeek; Leiden 1837 1837. Zuid-Holland slijmlongziekte rundvee
De jenever erger dan de cholera : een volksboek in voorbeelden en cijfers, voor arm en rijk, oud en jong O.G. Heldring; Arnhem : Nijhoff 1838. 56 p 1838. Nederland alcoholisme
De longziekte, welke thans op onderscheidene plaatsen van ons vaderland onder het vee heerscht, hare verschijnselen, vooral hare onderscheidingsteeken van andere ziekten, hare aanleidende oorzaken, besmetting en genezing, ten dienste van veebezitters Praktiserend' veearts, der Ie klasse; 's-Hertogenbosch: Lion en Zonen 1839. 38 p 1838. Nederland longziekte rundvee
Korte beschouwing van het mondzeer en de tongblaar, zooals deze ziekten, op vele plaatsen in ons vaderland onder het vee, voorkomen, benevens de regelen en middelen om dezelve te genezen C. C. Goedhart; Purmerende : Broedelet 1839. 46 p 1839. Nederland mondzeer, tongblaar
Keure ter afwering van de besmetting der kinderziekte binnen de stad Leyden D. du Mortier en Zoon stadsdrukker [1841] 7 p 1841. Leiden pokken
Reglement tot voorkoming van de verspreiding der longziekte onder het rundvee in de provincie Zeeland Middelburg 1842 1842. Zeeland longziekte rundvee
Mededeelingen omtrent gedane proeven van inenting der besmettelijke longziekte op runderen in de provincie Friesland, benevens geschiedkundige aanteekeningen nopens het ontstaan en de verspreiding dier ziekte in dat gewest, van het jaar 1842 tot en met het jaar 1852 M. van den Bosch 1853 1842.-1852 Friesland longziekte rundvee
De aardappel-epidemie der laatste jaren, of de kankerachtige en schurftachtige ziekten der aardappelen. Reeks: Berigten en mededeelingen door het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te Utrecht; afl. 1 Carl Friedrich Philipp von Martius; Utrecht 1843 1843. Utrecht aardappelziekte
Tabellarisch overzigt van het getal der, aan de longziekte gestorvene, of te dier oorzake gedoode, runderen : aanwijzende de provincien en gemeenten, alwaar de ziekte heeft geheerscht, de verhouding der aangetaste tot de gestorvene voorwerpen, de sommen, welke daarvoor, als schadevergoedingen, uit het Fonds voor den Landbouw, zijn betaald, en vergezeld van eene berekening bij nadering der geldswaarde, welke door de longziekte voor de algemeene welvaart is verloren gegaan. In: Vee-artsenijkundig magazijn, dl. 4 Alexander Numan; Utrecht : N. van der Monde 1844. 28 p 1844. Nederland longziekte rundvee
De epidemie van typhus, geheerscht hebbende op het etablissement voor de Europeesche kolonisatie in Suriname te Groningen aan de Saramacca in 1845 F.W.L. Tydeman; Leyden 1860 1845. Groningen (Suriname) tyfus
De aardappel-epidemie in Nederland in den jare 1845 Cornelis Adriaan Bergsma; Utrecht : J.G. van Terveen en Zoon 1845. 39 p 1845. Nederland aardappelziekte
Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte Vissering, Simon Amsterdam 1845 1845. Nederland aardappelziekte
Het wezen der aardappelziekte en de middelen ter voorkoming en genezing van dezelve, met eene plaat, voor geleerd en ongeleerd Moleschott, Jac. Bötticher 1845 1845. Nederland aardappelziekte
Korte beschrijving der thans heerschende aardappel-epidemie en der middelen tegen hare verspreiding P. I. Campagne; Tiel [etc] 1845 1845. Nederland aardappelziekte
Nadere waarnemingen en proeven over de onlangs geheerscht hebbende ziekte der aardappelen. Reeks: [Afzonderlijke verhandelingen en redevoeringen ; 15] Gerardus Vrolik; Amsterdam : C.G. Sulpke 1846. 15 p 1845. Nederland aardappelziekte
Verslag der eerste klasse van het Koninklijke-Nederlandsche-Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten over de heerschende ziekte der aardappelen [S.l.] : [s.n.] [1845] 1845. Nederland aardappelziekte
Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen gelijk die in 1845 geheerscht heeft, te behandelen en te genezen : alsmede inlichtingen voor de kweeking van aardappelen in den winter, en aanwyzing van het nuttig gebruik der aardperen of topinambours / vrij vert. en met aanteek. voorz. naar het Fransch van Ch. Morren Charles François Antoine Morren; Groningen : C.M. van Bolhuis Hoitsema 1845. 36 p 1845. Nederland aardappelziekte
Waarnemingen en proeven over de onlangs geheerscht hebbende ziekte der aardappelen Gerardus Vrolik; Amsterdam : Sulpke 1845. 22 p 1845. Nederland aardappelziekte
Geen hongersnood? of het middel uitgevonden om geruster den winter te gemoet te zien en door te komen : een woord van bemoediging voor rijk en arm, oud en jong, bij de thans heerschende aardappelen-ziekte / door eenen tijdgenoot Een tijdgenoot; Amersfoort : W.J. van Bomel van Vloten 1845. 16 p 1845. Nederland aardappelziekte, hongersnood
Bemoediging : een hartelijk woord aan mijne landgenooten, ten einde hen gerust te stellen tegen roekelooze voorspellingen van Hongersnood, ten gevolge van het mislukken van den Aardappel-Oogst Willem van Houten; Rotterdam : Wijt 1845. 13 p 1845. Nederland hongersnood
Geen oproer, geen hongersnood! : eene waarschuwing voor Neêrlands volk, om zich zelf niet ongelukkig te maken Schoonhoven 1845 1845. Nederland hongersnood
Hongersnood, of wat staat ons voor de deur bij het mislukken van den Aardappelen-oogst : wat moet in deze gedaan worden? Rotterdam 1845 1845. Nederland hongersnood
Verhandeling over de kenteekenen van de ware runderpest en de middelen om deze veeziekte voor te komen Heilbron, David; [Hernieuwde uitg.] Loosjes 1845 1845. Nederland runderpest
De misoogsten in de jaren 1845-1848 in het toenmalige Hertogdom Limburg : een subsistentie-crisis Sergio Derks; Hans Marcelis; Ruud Straatman; Nijmegen 1985. 109 p. kand scriptie 1845.-1848 Limburg hongersnood
Hongersnood in Vlaanderen. Reeks: Historische verhalen. drieëntwintigste reeks ; nr. 4 Emiel Marie Louis Van Hemeldonck; Chris Fontijn; Kapellen : De Sikkel 1975. 30 p 1845.-1848 Vlaanderen (B) hongersnood
Histoire de la dysenterie ´epidémique qui, en 1846, sévit dans quelques communes des arrondissements de Bruxelles, de Malines et de Termonde J.-B. Groenendaels; Malines : Olbrechts 1847. 28 p 1846. Brussel (B), Mechelen (B), Termonde (B) dysenterie
Rapport sur le typhus qui a regné dans les Flandres, pendant les années 1846, 47 et 48 Soc. de Méd. de Gand Gand 1848 1846. 1847. 1848. Vlaanderen (B) tyfus
De groote nood des hongers in en bij den Boemelerwaard : een waar verslag voor alle menschenvrienden in ons vaderland Hooyer, Cornelis; 2 Zalt-Bommel 1847 1847. Bommelerwaard hongersnood
Het wezen, de oorzaken en de behandeling der longziekte van het rundvee : proeve ter beantwoording eener betrekkelijk deze ziekte uitgeschrevene prijsvraag, door de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem Gerardus Johannes Hengeveld; Leyden : C.C. van der Hoek 1847. 103 p 1847. Noord-Holland? longziekte rundvee
Voorstellen, betreffende het beramen van middelen tegen de longziekte onder het rundvee, in de provincie Vriesland, het vinden der daartoe noodige kosten, enz., door Gedeputeerde Staten dier provincie gedaan aan de Staten van dezelve, in de buitengewone vergadering, gehouden den 1e Mei 1848 Maurits Pico Diederik van Sijtzama; Anne van der Laan; Friesland . Gedeputeerde Staten [1848] 27 p 1848. Friesland longziekte rundvee
Reglement ter voorkoming van het overbrengen of voortplanten der heerschende longziekte onder het rundvee in de provincie Groningen 1848. 24 p 1848. Groningen longziekte rundvee
Een woord over het aanwenden van aderlatingen bij de besmettende longziekte van het rundvee : benevens eenige nadere beschouwingen omtrent de geneesbaarheid dezer ziekte in het algemeen, en de maatregelen om dezelve voor te komen of in hare beginselen te stuiten. Overdr. uit: Repertorium : tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang. Jg. 2. Jacobus van Hertum; Amersfoort : W.J. van Bommel van Vloten 1848. 27 p 1848. Nederland longziekte rundvee
Algemeen verslag der sub-commissie voor den Aziatischen braakloop geheerscht hebbende te Rotterdam in de jaren 1848 en 1849 Rotterdam : Van Waesberge 1849. 83 p 1848.-1849 Rotterdam cholera
Tweetal preken, naar aanleiding der heerschende cholera Abraham ten Bosch Abrz; Gouda 1849 1849. Gouda? cholera
Verslag van de Commissie voor Cholera-zieken te Groningen omtrent hare werkzaamheden gedurende het heerschen dier ziekte aldaar in 1849 Commissie voor cholera-zieken te Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema [etc.] 1849 Groningen 1849 1849. Groningen cholera
Verslag omtrent het ontstaan en de verspreiding van de Cholera Asiatien, te Leeuwarden, in 1849, ingediend aan het edel achtbaar bestuur der stad [Leeuwarden]: comm. van Geneeskundig toevoorzigt 1849. 12 p 1849. Leeuwarden cholera
Reglement van het Onderling Waarborg Genootschap in de grietenij Baarderadeel, tot schadevergoeding wegens verlies van runderen aan de besmettelijke longziekte Leeuwarden : Meindersma. 1849. 12 p 1849. Leeuwarden longziekte rundvee
Drie leerredenen over Johannes 1 vs. 29, Openbaring van Johannes 16 vs. 9 en Hosea 11 vs. 8 en 9, gehouden in Oct. 1849, ten tijde der heerschende cholera-ziekte Kohlbrügge, H.F.; 3 Amsterdam 1892 1849. Nederland cholera
Eene epidemie op Java, en de cholera in Nederland Jeronymus; Amsterdam : Van Kampen 1849. 16 p 1849. Nederland cholera
Het dankbaar gedenken aan des Heeren uitredding uit den bangen nood : leerrede over Ps. 116: 3-9, 12-14, nabetrachting op de cholera in 1849 A.W. van Moock; Koevorden 1850 1849. Nederland cholera
Nederland door den Heere met de cholera geslagen, vergeet bij zijne verlossing zijnen grooten Weldoener te erkennen : een woord aan allen Amsterdam : Höveker 1849. 24 p 1849. Nederland cholera
Berigt over de cholera te Utrecht in het hospitaal waargenomen. In: Nederl. Lancet ; 2e serie, jrg. 4 L.C. van Goudoever; M. Imans; [Utrecht] [1849] 1849. Utrecht cholera
Stand van het Provinciaal Fonds, tot wering van de besmettelijke longziekte onder het rundvee in Friesland, over het tijdval loopende van de inwerkingbrenging der daartoe betrekkelijke bepalingen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 30 october 1849, no. 57, tot en met 31 augustus 1850 Leeuwarden : [S.n.] 1850. 8 p 1850. Friesland longziekte rundvee
De veeziekte Knap, J.J.; 2 J. Campen 1850 1850. Nederland veeziekte
Maatregelen ter stuiting van de longziekte onder het rundvee : benevens eene beschouwing der vraag, of deze veeziekte ook in ons land sporadisch kan voorkomen? Dommelen, F. H. van; Noothoven van Goor 1851 1851. Nederland longziekte rundvee
Longziekte en veepest, in verband met inënting en afzondering. Annotatie: Adres, ingediend den 26 April 1851, aan de Provinciale Staten van Friesland Ype Bouwes Ringnalda; Sneek : J. Campen 1852. 24 p 1852. Friesland longziekte, veepest
Geene Aardappelziekte meer! : eene grondige en bevattelijke aanwijzing om op de eenvoudigste en goedkoopste wijze, de tot eene landplaag gewordende aardappelziekte af te weren Sasse, J.; Amsterdam 1852 1852. Nederland aardappelziekte
De besmettelijke longziekte van het rundvee : opgemerkt en beschouwd zoo als die in ons vaderland en elders voorkomt, met aanduiding der voornaamste politie- en andere maatregelen om hare uitdelging te beproeven : voornamelijk beschreven ten dienste van veehouders C. C. Goedhart; Amsterdam : Diederichs 1852. 54 p 1852. Nederland longziekte rundvee
Over het gebruik van het witte rattekruid (acidum arsenicosum), en van het zwavelzuur-ijzer (sulphas ferri) ter genezing en voorbehoeding der heerschende en besmettende longziekte van het rundvee; benevens nadere beschouwingen omtrent den aard dezer ziekte Alexander Numan; Utrecht : J.H. Siddré 1852. 94 p 1852. Nederland longziekte rundvee
Verslag der proefnemingen met de inenting als voorbehoedmiddel tegen longziekte onder het rundvee [ ] aangeboden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken P.H.J. Wellenbergh ea; Utrecht 1852-1855. 3 dln 1852.-1855 Nederland longziekte rundvee
Raadgevingen aan den burgerman omtrent zijnen leefregel en de eerste hulpmiddelen bij het ontstaan der cholera Focke, J. C.; 2 Amsterdam 1853 1853. Nederland cholera
Twee epidemiën in Nederland : eene historische pathologische studie A.H. Israëls; Amsterdam 1853 1853. Nederland epidemieën
Een goede raad aan mijne stadgenooten bij het heerschen der cholera Ballot, Adrianus Marianus; Rotterdam 1853 1853. Rotterdam cholera
Zijt ook bereid : een woord aan de inwoners van Rotterdam herinnerd bij de cholera Doedes, J.I.; Rotterdam: M. Wijt & Zonen 1853. 24 p 1853. Rotterdam cholera
Verslag van de werkzaamheden der Commissie voor cholera-zieken te Groningen in het jaar 1854, benevens eenige opmerkingen en bijzonderheden op deze epidemie betrekkelijk Gerhards, W.; Groningen: Van Heijningen Bosch [etc.] 1855. 57 p 1854. Groningen cholera
Specimen pathologico-medicum inaugurale de cholera asiatica quae annis 1854 et 1855 in urbe Groningana saeviit Wageningen, Samuel Robertus Daniel van Huber 1856 1854. 1855 Groningen cholera
Verslag der plaatselijke geneeskundige commissie te Amsterdam, over de in 1855 geheerscht hebbende cholera W. Baarslag; Amsterdam : De wed. van L. van Hulst en zoon 1856. 28 p 1855. Amsterdam cholera
Verslag van de werkzaamheden der Commissie voor cholera-zieken te Groningen in het jaar 1855 Gerhards, W.; Van Bolhuis Hoitsema [etc.] 1855 1855. Groningen cholera
Verhandeling bevattende eenige opmerkingen omtrent de roodvonk-epidemie, die in het jaar 1855 te Groningen heeft geheerscht Hendrik Wichers; Groningen : Huber [1856] 43 p 1855. Groningen roodvonk
De sterke dranken en de cholera, benevens watergeneeskundige voorschriften voor onmagt, zenuwzwakheid, hoofdjicht, stuipen enz. Beins, J. F.; Groningen 1855 1855. Nederland cholera
Verslag van Gedeputeerde Staten, omtrent de in 1856 gedane inentingen van rundvee, als voorbehoedmiddel tegen de besmettelijke longziekte, en nopens den tegenwoordigen stand dier ziekte, met betrekkelijke voorstellen Leeuwarden 1856 1856. Friesland longziekte rundvee
Verslag van de werkzaamheden der Typhus-commissie, gedurende de zomermaanden van 1856, te Groningen Vries Reilingh, D. de; bij de Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema 1856 1856. Groningen tyfus
Bijdrage tot de behandeling der zoogenaamde Zeeuwsche koorts Adrianus Abrahamus Fokker; Middelburg : Altorffer 1857. 36 p 1857. Zeeland Zeeuwsche koorts
De scarlatina-epidemie in Zeeland in 1857, 1858 en 1859 / verslag uitgebragt in de Vereeniging van genees- en heelkundigen in Zeeland, namens de Commissie voor epidemische constitutie aldaar Samuel Senior Coronel; Middelburg : Altorffer 1860. 42 p 1857. 1858. 1859. Zeeland roodvonk
Iets over de thans heerschende longziekte onder de beesten en de daarbij wakenden : opgesteld... te Oppenhuizen, in het jaar 1858 A.J. Bosma; Oppenhuizen 1874. 16 p 1858. Oppenhuizen longziekte rundvee
Eenige mededeelingen omtrent de werkzaamheden der Commissie voor cholera-ziekten te Groningen, in het jaar 1859 Gerhards, W.; Groningen [s.n.] 1859. 4 p 1859. Groningen cholera
Geschiedenis van de cholera gedurende 1859 in Nederland; Zeeman, J. [s.n.] 1860 1859. Nederland cholera
Leven der heilige Lucia, maegd en martelares; wier feest gevierd wordt den 13 December, en die men aenroept als eene byzondere patrooners tegen de keelpyn, den loop, den vloed en andere kwalen / getrokken uit Butler, Baillet, Rosweyde, S. Alph. Lig., Feller, Hugues, Lambrecht, enz. L.-W. Schuermans; Loven : Vanlinthout 1859. 48 p 1859. Nederland keelpijn, loop, vloed
De heerschende keelziekte, angina diphtherina in Friesland, van Junij 1859 tot August. 1861 N. Lobry de Bruijn; Leeuwarden : Proost 1861. 48 p 1859.-1861 Friesland difterie
Statistieke tabellen betrekkelijk den algemeenen gezondheids- en ziektetoestand in de gemeenten der provincie Friesland gedurende het jaar 1861 / ingediend door de Provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Friesland Organisatie: Provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Friesland; Uitgave: Leeuwarden : Wed. M. van den Bosch 1862 1861. Friesland  
Verslag van het heerschen der besmettelijke longziekte onder het rundvee in de provincie Friesland, gedurende 1862 A. Duparc; Leeuwarden 1863. 7 p 1862. Friesland longziekte rundvee
Korte beschryving van het leven en mirakelen van den Heiligen Guido, patroon van Anderlecht, beschermer van het vee, en byzonderen voorspreker by God in den rooden loop en andere besmettelyke ziekten Brussel : Goemaere 1862. 108 p 1862. Nederland rode loop
Verhandeling over ileotyphus en mededeeling van eene door den schrijver waargenomene epidemie onder het garnizoen te Leeuwarden in 1863 Willem Karel Maurits van Leeuwen van Duivenbode; Groningen : Wolters [1866] 87 p 1863. Leeuwarden tyfus
Beschouwingen over de scarlatina naar aanleiding van de epidemie van 1863 en 64 Ulrich Jan Huber; Pieter Hermanus Asman; Leeuwarden 1864 1863. 1864. Nederland roodvonk
De geschiedenis der pokken-epidemie te Woudsend, van half Aug. 1864 tot einde Febr. 1865 E.K. Vierkant; Sneek [1902] 1864.-1865 Woudsend pokken
De typhus-epidemie te Maassluis in de maanden April en Mei 1865 Simons, Herm.; Leiden: Van Doesburgh 1866. 47 p 1865. Maassluis tyfus
De cholera : wenken voor allen Bleeker, P.; 's-Gravenhage: Nijhoff 1865. 11 p 1865. Nederland cholera
Iets over het nut der vaccinatie en revaccinatie, in betrekking tot de heerschende pokken-epidemie W. Broes van Heekeren; Groningen 1865 1865. Nederland pokken
De runderpest, beschreven naar haaren aard, oorsprong en verspreiding, benevens hare geneeswijze : voorafgegaan van eene korte geschiedenis der runderpest, en gevolgd door de opgave van te nemen politie-maatregelen, om de insleping of de verdere verspreiding dier ziekte te stuiten / bijeenverzameld uit de beste schrijvers J.A. Alers; Gouda : Van Goor 1865. 48 p 1865. Nederland runderpest
Over de runderpest van het slagt- en wolvee [Annotatie: Handschriftlithografie] [S.l.] : [s.n.] 1865, 15 p 1865. Nederland runderpest
Redevoeringen uitgesproken in de ... Tweede Kamer ... 15, 16 maart (1865) over het wetsontwerp ter verhooging van Hfdst. V der Staatsbegrooting voor 1866 (Ziekte onder het rundvee) Wintgens, Willem [s.n.] 1865 1865. Nederland rundveeziekte
Verslag der Amsterdamsche Cholera-Commissie, 1866 Gerard Arnold Nicolaas Allebé; Amsterdam: Stadsdrukkerij 1867. 76 p 1866. Amsterdam cholera
Adres van S. S. Douma en andere veehouders in de gemeente Baarderadeel, aan Z.M. den Koning, tot het voordragen van eene afzonderlijke wet voor de Veepest. In: Leeuwarder Courant; nr. 13 S.S. Douma; Leeuwarden: [s.n.] [1866] 2 p 1866. Baarderadeel veepest
Overzicht der werkzaamheden van de cholera-commissie ten jare 1866 Dordrecht: Blussé en Van Braam] 1867. 8 p 1866. Dordrecht cholera
Een woord over de veepest, gerigt aan de landbouwers en veehouders in Drenthe Lieve Hubenet; Assen : Provinciale Drentsche en Asser Courantdrukkerij 1866. 20 p 1866. Drente veepest
De cholera-epidemie in Friesland in 1866 Postma, L.; Leeuwarden: Fryske Akademy] 1985. 35 p 1866. Friesland cholera
Een woord aan de veehouders in Friesland, met betrekking tot de veepest H.J. Prakke; Leeuwarden : Wed. M. van den Bosch 1866. 7 p 1866. Friesland veepest
Geschiedenis der cholera-epidemie in Gelderland 1866 [19e eeuw] 98 p 1866. Gelderland cholera
Verslag over de cholera-epidemie in de provincie Gelderland in 1866 : uitgebragt aan de Hooge Regering W.F.P. Kiehl; 1866 1866. Gelderland cholera
Eenige mededeelingen omtrent de cholera-epidemie en de werkzaamheden der cholera-commissie te Groningen, in het jaar 1866 Gerhards, W.; Groningen: Hoitsema 1867. 8 p 1866. Groningen cholera
Adres aan Zijne Majesteit den Koning inzake de runderpest namens de Kommissie van Landbouw in Groningen Kommissie van Landbouw in Groningen; [S.l.] 1866. 3 p 1866. Groningen runderpest
Reglementen tot wering en tot beteugeling van besmettelijke ziekten onder rundvee en schapen, in de provincie Groningen Groningen : Van der Woude 1866. 22 p 1866. Groningen veeziekten
Geschiedenis eener belangrijke cholera-epidemie, welke geheerscht heeft te Jutphaas in 1866 : met daarbij gemaakte opmerkingen Teljer, Gerardus Josephus; Utrecht: Kemink 1867. 67 p 1866. Jutphaas cholera
Verslag aangaande het cholera-hospitaal te Leiden Langelaan, Jan Jacobus; Leiden 1866. 52 p 1866. Leiden cholera
Verslag van Burgemeester en Wethouders nopens de cholera-epidemie in 1866, te Maastricht Willem Hubert Pyls; Maastricht: Hollman 1867. 27 p 1866. Maastricht cholera
De oorzaak van de cholera ontdekt, en den zekeren weg aangewezen tot hare vernietiging Hygionomus; Amsterdam 1866. 13 p 1866. Nederland cholera
Rapport aan den Koning, van de Commissie, benoemd bij Zijner Majesteits besluit van den 16den Julij 1866, no. 68, tot Onderzoek van Drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen te voorziening in zuiver drinkwater J.A. Beyerinck; 's-Gravenhage : Van Weelden en Mingelen 1868. 412 p 1866. Nederland cholera
Oorlog, veepest en cholera : biddagsleerrede Jacobus Johannes Henricus Bange; Veendam 1866 1866. Nederland cholera, veepest
Scheikundige middelen tegen de verspreiding der cholera en veeziekte : bijdrage tot vergelijking van hetgeen door de Nederl. Reg. zonder voorafgaand onderzoek, door de Eng. Reg. na een naauwkeurig onderzoek is voorgedragen Baumhauer, Eduardus Henricus von Loosjes 1866 1866. Nederland cholera, veeziekte
Het afnemen der Runderpest. In: Het Handelsblad van 9 Mei 1866 Jacobus van Loon Jz.; [S.l.] [1866] 2 p 1866. Nederland runderpest
De Regering tegenover de veepest : drie redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Willem Wintgens; 's-Gravenhage : Belinfante 1866. 28 p 1866. Nederland veepest
Verslag van de openbare vergadering in het Paleis voor volksvlijt, naar aanleiding van de heerschende veeziekte, gehouden op Dingsdag 13 Febr. 1866 [Amsterdam] 1866 1866. Nederland veeziekte
Waarschuwingen en wenken bij het heerschen der cholera : gegeven door den Geneeskundige Raad van Noordbrabant en Limburg ['s Hertogenbosch] [1866] 2 p 1866. Noord-Brabant, Limburg cholera
Brief van de Openbare gezondheids-commissie te Rotterdam aan H.H. Burgemeester en Wethouders, betrekkelijk de cholera Loehnis, H. T.; [Rotterdam] 1866 1866. Rotterdam cholera
De cholera-epidemie van 1866 in Rotterdam B. Woelderink; Rotterdam : [s.n.] 1966. 16 p 1866. Rotterdam cholera
Verslag van de Commissie ter zake van de Aziatische cholera te Rotterdam in het jaar 1866 B. Eickma; Rotterdam: Van Meurs & Stufkens 1867. 108 p 1866. Rotterdam cholera
Verslag van het cholera-hospitaal te Rotterdam van het jaar 1866 Zwaan, Hen. de; 's-Gravenhage [s.n.] 1867. 88 p 1866. Rotterdam cholera
De cholera in 1866 in de woningen der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage Breugel Douglas, Casper van; 's-Gravenhage: Susan 1867. 30 p 1866. s-Gravenhage cholera
Archief van de Vereeniging tot verbetering der volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in 1866 Riphaagen, J. G.; Utrecht 1969 1866. Utrecht cholera
De cholera onder het garnizoen te Utrecht Kloos, Jan Pieter; Amsterdam: Van Munster 1866. 47 p 1866. Utrecht cholera
De cholera-epidemie van 1866 in Utrecht. Overdr. uit: Jaarboekje van 'Oud-Utrecht', 1950 Melle, Marinus Anthonie van; Utrecht [s.n.] 1950. 19 p 1866. Utrecht cholera
Locale uitbreiding der cholera-epidemie : Utrecht 1866 Snellen, H.; [s.n.], 1866. 22 p 1866. Utrecht cholera
Verslag betreffende de cholera-epidemie in den zomer van het jaar 1866 door Burgemeester en wethouders van Utrecht aangeboden aan den Gemeente-Raad Imans, M.; H.G.Römer; Utrecht: L.E. Bosch en Zoon 1866 1866. Utrecht cholera
Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid opgericht te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in 1866 Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid s.n.] 1866 1866. Utrecht cholera
Onderzoekingen over de cholera-epidemie van 1866, in de gemeente Utrecht Vos, Floris Egbertus Cambier van Nooten 1867 1866. Utrecht gemeente cholera
Voor leek en arts : Winschoten : eene herinnering aan de cholera in 1866 Haakma Tresling, Theunes; Winschoten: Van Eerde 1892. 16 p 1866. Winschoten cholera
De cholera-epidemie in Nederland in 1866 en 1867. Dept v BinnZ 1872-1875 3 dln 1866. 1867 Nederland cholera
Verslag van de Openbare Gezondheidscommissie te Rotterdam, in verband met de cholera epidemie aldaar, in 1866 en 1867 Rotterdam. Openbare Gezondheidscommissie; Rotterdam 1867 1866. 1867. Rotterdam cholera
Besmettelijke typhus of runderpest : verzameling der wetten, reglementen en onderrichtingen der gezondheidspolitie betrekkelijk den besmettelijken typhus. [Bijvoegsel van het weekblad De Akkerbouw] Belgique . Ministère de l'Intérieur; Brussel : Mertens (Drukkerij) 1867. 31 p 1867. België tyfus, runderpest
Mededeeling van het belangrijke dat met opzigt tot de runderpest in 1867 in de provincie Friesland is voorgevallen, door Gedeputeerde Staten den Staten der provincie aangeboden in hunne Zomervergadering van 1867 Gedeputeerde Staten Friesland; Leeuwarden : Groot 1867. 13 p 1867. Friesland runderpest
Kort onderrigt over de runderpest : opgedragen aan de Limburgsche landbouwers August Jacob Janné; Guillaume Désiré Lambert Franquinet; Maastricht : Leiter-Nypels [1867] 13 p 1867. Limburg runderpest
De aanstaande krachtige maatregelen tot bestrijding der runderpest : in verband met het rapport der commissie, benoemd bij Zijne Majesteits besluit van den 2den Januarij 1867 en de nadere beschouwingen van den Heer Loudon Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein; Groningen : Wolters 1867. 11 p 1867. Nederland runderpest
Gesprek tusschen een boer en eene koe tijdens de veepest J. W. van Woudenberg; [S.l.] 1867 1867. Nederland veepest
Open brief aan den veehouder betreffende: de oorzaken van, middelen en voorbehoedmiddelen tegen veepest en veeziekte Allart 1867 1867. Nederland veepest, veeziekte
Rapport aan den Koning van de commissie, benoemd bij Zijner Majesteits besluit van den 2den Januarij 1867, betreffende de middelen tot bestrijding van den veetyphus : met eene bijlage Jan Heemskerk; James Loudon; 's Gravenhage : Nijhoff 1867. 24 p 1867. Nederland veetyfus
De regering en de veeziekte, voorheen en thans Frijlink 1867 1867. Nederland veeziekte
Verordening houdende voorschriften bij het heerschen van besmettelijke of aanstekelijke ziekten, in de gemeente Oisterwijk Tilburg : A. van der Voort [1867] 3 p 1867. Oisterwijk besmettelijke ziekten
Onderzoek van eenige wateren, te Rotterdam als drinkwater in gebruik, en van duinwater, uit een hygiënisch oogpunt en in betrekkking tot cholera Burg, Eduard Alexander van der; Rotterdam: Kramers 1867 1867. Rotterdam cholera
Verslag van de Commissie ter zake van de Aziatische Cholera te Rotterdam in het jaar 1867 Rotterdam: Waesberge 1868. 91 p 1867. Rotterdam cholera
Verslag van de dysenterie welke in het jaar 1868 heeft geheerscht, in de gemeenten Helvoirt en Haaren N. J. B. Landman; 's Hertogenbosch : Gebr. Muller 1868. 44 p 1868. Helvoirt, Haaren dysenterie
Elias gebed : leerrede over Jak. 5:17-18 bij gelegenheid van aanhoudende droogte G.K. Hemkes; Kampen : Zalsman [ca 1868] 16 p 1868. Nederland droogte
Verslag aan den geneeskundigen raad van Overijssel en Drenthe over het rapport aan den koning van de Commissie tot onderzoek van drinkwater in verband met de verbreiding van cholera enz [S.l. : s.n.] 1869, 16 p 1869. Overijssel, Drente cholera
Mededeelingen over de Pokken-epidemie te Utrecht, 1870-1871 Adolph Ernestus Post; Utrecht: Beijers 1871. 214 p 1870.-1871 Utrecht pokken
De pokken-epidemie in Nederland in 1870-1873 Departement van Binnenlandsche Zaken; 's-Gravenhage : van Weelden en Mingelen 1875. 56 p 1870.-1873 Nederland pokken
Kennisgeving [der cholera-commissie te Amsterdam 18 Sept. 1871] Amsterdam 1871 1871. Amsterdam cholera
Reglement tot beteugeling van de besmettelijke pestziekte onder het rundvee en de schapen in de provincie Friesland [Leeuwarden] [1871] 7 p 1871. Friesland runder- en schapenpest
Raadgevingen aan iedereen betrekkelijk de cholera Geneeskundige Raad voor Overijssel en Drenthe; Zwolle : De Erven J.J. Tijl 1971. 21 p 1871. Overijssel, Drente cholera
Cholera in Soerabaya auf Java C. Fr. A. Schneider; Berlin : Hirschwald 1871. 76 p 1871. Soerabaja (Ned Ind) cholera
Verslag over de Aziatische cholera te Rotterdam in 1873-1874 [Rotterdam] 1874 1873.-1874 Rotterdam cholera
De epidemie van pokken op Overvlakkee in 1874-1877. in: Verslag aan de Koning van het Geneeskundig Staatstoezigt in het jaar 1876 Berend Carsten; Den Haag 1877. 16 p 1874.-1877 Overflakkee pokken
De longziekte onder het rundvee in de provincie Groningen J.C. Billroth; Groningen : Römelingh 1875. 72 p 1875. Groningen longziekte rundvee
De uitbreiding van de longziekte in Friesland gedurende 1877. Uit: Landbouwcourant; 4 Febr. 1878 J. van Loon Jz.; 's-Gravenhage 1878. 1 p 1877. Friesland longziekte rundvee
Verslag omtrent een onderzoek naar het voorkomen van besmettelijke oogziekte op de openbare kostelooze en tusschenscholen W.M. Gunning; [S.l. : s.n.] [1880] 7 p 1880. Amsterdam? oogziekte
Het roodvonk in het Buitengasthuis te Amsterdam, gedurende de jaren 1880-1886 Abraham Cornelis Hartevelt; Leiden : Van Doesburgh 1886. 89 p 1880.-1886 Amsterdam roodvonk
Over het endemisch ooglijden der minvermogende bevolking te Amsterdam Nicolaas van Rijnberk; Amsterdam : Scheltema & Holkema 1881. 67 p 1881. Amsterdam oogziekte
Verslag omtrent een tweede onderzoek naar het voorkomen van besmettelijke oogziekten ingesteld op enkele openbare lagere scholen der 1e en 2e klasse N. van Rijnberk; [Amsterdam 1881] 1881. Amsterdam? oogziekte
De syphilis : wat kunnen wij tegenwoordig tegen haar als volksziekte doen? / J. Schoondermark Jr ; naar het Duitsch van Von Sigmund Jac. Schoondermark Jr.; Von Sigmund; Leiden 1882 1882. Nederland syfilis
De epidemie te Heesch. Overdr. uit: Nederlandsch Tijdschrift v. Geneeskunde, 1883 Wilhelm Pieter Ruysch; 1883. 11 p 1883. Heesch epidemie
Iets over de verhouding van typhus te Leiden in de laatste jaren C.M. Veenenbos; Uitgave: Arnhem : Bleeker 1883. 80 p 1883. Leiden tyfus
Kan het mond- en klauwzeer, telkens als het optreedt, onmiddellijk onderdrukt worden? : een strijdvraag van actueel belang J. J. U. Smits; Deventer : J. Plantinga [1883] 113 p 1883. Nederland mond- en klauwzeer
Graphische voorstelling van de verhouding der sterfte aan mazelen, roodvonk, croup en diphtheritis, tot de bevolking in elke buurt van Amsterdam in 1884 Den Haag [1885] 1884. Amsterdam mazelen, roodvonk, croup, difterie
Verslag der onderzoekingen van de Hygienische Afdeeling der Cholera-commissie te 's-Gravenhage Coert, J.; 's-Gravenhage [s.n.] 1884. 99 p 1884. 's-Gravenhage cholera
De inenting tegen de cholera Duparc, H.M.; Amsterdam 1885 1885. Nederland cholera
Hoe voorkomt men besmettelijke ziekten? : diphtheritis, typhus, roodvonk, longtering, mazelen, cholera, pokken, ... Messner, F.; Van Goor 1886 1886. Nederland besmettelijke ziekten
Meningitis cerebro spinalis epidemica (epidemische hersenvlies-ruggemergvlies-ontsteking) : historisch en pathologisch-therapeutisch bewerkt, benevens de beschrijving eener dergelijke epidemie, hoofdzakelijk bij het regiment grenadiers en jagers waargenomen J.A. van der Stok; 's-Gravenhage : Van Cleef 1887. 79 p 1887. Nederland meningitis
Is longtering besmettelijk? Reeks: Nederlands Militair Geneeskundig Archief Post; 1887. 1 p 1887. Nederland tuberculose
Malaria te Kampen A.E. Vermey; [S.l.] [1888] 1888. Kampen malaria
Nadere mededeelingen en voorschriften betreffende de nieuwe geneeswijze der tering J. Nord; Amsterdam : Scheltema & Holkema [1889] 16 p 1889. Nederland tuberculose
Cholera behandeling met creoline Groneman, J.; Batavia: Ernst & Co. 1892. 52 p 1892. Java (Ned Ind) cholera
De cholera te 's-Hertogenbosch Godefroi, M.J. [s.n.] 1892 1892. s-Hertogenbosch cholera
Diphtheritis-epidemie te Maastricht : 1 Mei 1892 - 1 November 1893. [Annotatie: Behoort bij het Tijdschrift voor geneeskunde ; 1 : 8 (1894)] Marie Hubert Joseph Ruland; 1894 1892.-1893 Maastricht difterie
Enkele aanteekeningen met betrekking tot de diphtheritis-epidemie te Maastricht Marie Hubert Joseph Ruland; 1894 1892.-1893 Maastricht difterie
Geen armoede, geen dronkenschap meer! : binnenlandsche kolonisatie ter bestrijding van pauperisme en alcoholisme R.A. Oosterhout; Amsterdam : Vlaanderen [1893] 26 p 1893. Nederland alcoholisme
Honger en angst in 1893-1894 ... B.H. Bertels van de Biezen; [S.l.] [1893] 1893.-1894 Nederland hongersnood
Statistische bijdrage tot de kennis omtrent den duur van het beschuttend vermogen der vaccine, naar aanleiding der pokken-epidemie te Rotterdam gedurende de jaren 1893/94 Jan Vroesom de Haan; Rotterdam : Wijt [1896] 10 p 1893.-1894 Rotterdam pokken
Waarnemingen en opmerkingen over cholera Asiatica naar aanleiding van de in het jaar 1894 in het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam voorgekomen gevallen van cholera Asiatica Meurer, Rudolf Johan Theodoor Clausen; Amsterdam: 1896. 160 p 1894. Amsterdam cholera
Hoe de cholera over Java verspreid wordt Groneman, Isaac; De Locomotief 1897 1897. Java (Ned Ind) cholera
De geesel der eeuw en het beste verweermiddel Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns; Sittard : Bern. Claessens 1898. 16 p 1898. Nederland alcoholisme
Malaria in Groningen omstreeks 1900 : een epidemie bleef uit W. van Berkel 1994. 11 p 1900. ca Groningen malaria
Rapport over het ontwerp van wet, houdende bepalingen tot bestrijding van de tuberculose onder het rundvee M.H.J.P. Thomassen, ea; 1901 1901. Nederland rundertuberculose
Maatregelen tegen het gevaar van besmetting door melkgebruik en tegen bedrog in den melkhandel C.D. Donath; Alkmaar 1901. 46 p 1901. Nederland tuberculose?
De roeping der gemeente Gods : tijdpreek naar Zacharia 10 : 1, bij gelegenheid van de dreigende roede der droogte J.J. Bajema; Arnhem : A. Meijer [ca.1902] 19 p 1902. Nederland droogte
Verslag van het congres over het verband tusschen de maatschappelijke toestanden der arbeidende klasse en het alcoholisme ... te Amsterdam ... 1904 Nederlandsche Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken; St. Anna Parochie : Kuiken 1905. 190 p 1904. Nederland alcoholisme
Grondslagen voor een rationeele bestrijding der tuberculose als volksziekte. Reeks: Geneeskundige Bladen ; 11, 9/10 Willem Nolen; Haarlem 1904 1904. Nederland tuberculose
Te wapen tegen de tering! : katechismus betreffende de tuberculose Zuidholl. Vereen. "Het Groene kruis" . Afd. Rotterdam; Rotterdam : Van Hengel 1904. 12 p 1904. Rotterdam tuberculose
Malaria in Noord-Holland H.J.M. Schoo; Haarlem : Erven F. Bohn 1905. 361 p 1905. Noord-Holland malaria
De tering en het arbeidende volk Johan Hendrik Andries Schaper; Amsterdam : Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. 16 p 1907. Nederland tuberculose
Malaria in Noord-Nederland Heinrich Joseph Maria Schade; Groningen : De Waal 1909. 119 p 1909. Nederland Noord malaria
De cholera te Rotterdam in vroeger tijden Lintum, C. te; Rotterdam: Nederlandsche Kiosken-Maatschappij 1909. 54 p 1909. Rotterdam cholera
Sterfte aan mazelen in Amsterdam (in de jaren 1909, 1910 en 1911). Reeks: Statistische mededeelingen / Bureau van statistiek, Gemeente Amsterdam ; no. 48 B.H. Sajet; J. van Gelderen; Amsterdam : Müller 1916. 47 p 1909. 1910. 1911. Amsterdam mazelen
In den strijd tegen de tering : (een woord voor arbeiders) Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Prov. Groninger Propaganda-Commissie; Veendam : Prov. Groninger Propaganda-Commissie der Ned. Ver. tot Afsch. van Alcoholhoudende Dranken [ca1910] 8 p 1910. Groningen tuberculose
Nog ´eénmaal, misschien voor 't laatst, mijn creoline-therapie tegen cholera Isaac Groneman; Semarang : Benjamins 1910. 37 p 1910. Java (Ned Ind) cholera
Het mond- en klauwzeer in Nederland in 1911. Reeks: Verslagen en mededeelingen van de Directie van den landbouw ; 1912, no. 1 H. Remmelts; 's-Gravenhage : J. & H. van Langenhuysen 1912. 178 p 1911. Nederland mond- en klauwzeer
Rapport van de Mond- en Klauwzeer-commissie 1911 Mond- en Klauwzeer-Commissie; Middelharnis : Mond- en Klauwzeer-Commissie 1912. 58 p 1911. Nederland mond- en klauwzeer
De pest op Java 1911-1923. Overdr. uit: Mededelingen van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch-Indië ; 1924, II L. Otten; Weltevreden : Kolff 1924. 144 p 1911.-1923 Java (Ned Ind) pest
Verslag over het mond- en klauwzeer in 1912-1916. Reeks: Verslagen en mededeelingen van de Directie van den landbouw ; 1916, no. 4 s-Gravenhage : J. & H. van Langenhuysen 1916. 164 p 1912.-1916 Nederland mond- en klauwzeer
Verdient het overweging in Nederland maatregelen te beramen ter bestrijding der Runderhorzelplaag? : voordracht op het Landhuishoudkundig Congres te Middelburg, 7-9 Juli 1913 [Overgedrukt uit het Congresverslag] H. Lindeman; ['s-Bosch 1913] 1913. Nederland runderhorzel
Der Typhus im niederländischen Heer während des mobilen Zustandes in den Jahren 1914-1918 Bijl, Jacob Pieter; Berlin 1934 1914.-1918 Nederland tyfus
De vlekziekte der varkens en hare bestrijding [Annotatie: Verspreiding door Directie van den Landbouw, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel] Jan Poels; 's-Gravenhage : Van Langenhuysen 1915. 12 p 1915. Nederland vlekziekte varkens
Het mond- en klauwzeer in Friesland. In: Het tijdschrift voor diergeneeskunde; 15 nov. 1916 H. v. Staa; [1916] 1916. Friesland mond- en klauwzeer
Officieel rapport omtrent de typhus epidemie in het Wittenberger gevangenen-kamp Younger, Robert Jas. Truscott 1916 1916. Wittenberg tyfus
Verslag over de typhus-epidemie in het kamp te Wittenberg Martinus Nijhoff 1916. 24 p 1916. Wittenberg tyfus
Het mond- en klauwzeer in aard en wezen ontsluierd en aan banden gelegd E.M. Mulder; Scheveningen [1917] 17 p 1917. Nederland mond- en klauwzeer
De Spaanse griep : het fatale griepje van '18 R. de Bruin; P. ten Have; Leiden : Faculteit Geschiedenis der Geneeskunde 1984. 18 p 1918. Nederland spaanse griep
De Spaanse griep van '18 : de epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooijer, A.C. de; Amsterdam: Tiebosch 1978 (oorspr uitg 1968) 232 p 1918. Nederland spaanse griep
De griep in Nederland in 1918 tot 1920 Aaldert Arn. Jan Quanjer; ['s Gravenhage] : Gezondheidsraad 1921. 69 p 1918.-1920 Nederland spaanse griep
25 jaar bestrijding van de echinococcose in de prov. Friesland [Annotatie: Uit: Verslagen en mededeelingen betreffende de volksgezondheid; april 1943] C. Tenhaeff; S. Ferwerda; 's-Gravenhage 1943. 25 p 1918.-1943 Friesland hondenlintworm
Bestrijding der vliegenplaag H. Schmitz; [S.l.] : Commissie voor Stalverbetering in Limburg; Weert : Smeets [ca 1920] 36 p 1920. Limburg vliegen
De complementbindingsreactie bij echinococcose van mensch en dier : een onderzoek naar de eigenschappen van het antigeen, de specificiteit der reactie en haar waarde voor de diagnostiek Jacob van der Hoeden; Berlin : Emil Ebering 1922. 81 p 1922. Nederland hondenlintworm
Inventaris van de archieven van de Commissie voor de Bestrijding van de Malaria door de Bevolking van Noord-Holland (1923-1965) en van de propagandist in algemene dienst, sedert 1948 consulent voor de malariabestrijding van de Geneeskundige Hoofdinspektie van de Volksgezondheid (1934-1966) M.J. van den Berge; Leidschendam : Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1980. 32 p 1923.-1965 Noord-Holland malaria
Behandeling van diabetes mellitus als volksziekte. Reeks: Geneeskundige bladen ; 28, 5 Jac.J. de Jong; Haarlem 1930 1930. Nederland suikerziekte
Over immunisatie tegen roodvonk gedurende een epidemie te Voorschoten Martinus van der Stoel; Leiden : IJdo 1930. 96 p 1930. Voorschoten roodvonk
Asbest, het inzicht in de schadelijke gevolgen in de periode 1930-1969 in Nederland Paulus Hendricus Johannes Josephus Swuste; Alex Burdorf; J.A.M. Klaver; Delft : Delftse Universitaire Pers 1988. 93 p 1930.-1969 Nederland asbestose
De malaria-epidemieën in het geneeskundig gesticht te Franeker en de gunstige invloed der chinoplasminebehandeling. In: Nederl. tijdschrift voor geneeskunde; jg. 76, no. 14, 2 April 1932 Piebinga, P.J. [Franeker etc.] 1932. 15 p 1932. Franeker malaria
De droogte van 1933 en 1934 en de watervoorraad in den bodem. Reeks: Hemel en dampkring ; jr. 33 Ewoud van Everdingen; Den Haag 1935 1933. 1934 Nederland droogte
Eenige beschouwingen over de wandluizenplaag en de middelen tot bestrijding Amsterdam : Gemeente Amsterdam 1934. 10 p 1934. Amsterdam wandluizen
De wet tot bestrijding van den coloradokever Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen; Wageningen : Veenman 1935. 8 p 1935. Nederland coloradokever
De bestrijding van kleerluizen [Leiden : Instituut voor Praeventieve Geneeskunde ca 1935] 4 p 1935. Nederland kleerluizen
Roodvonk-rapport : uitgebracht in December 1936 Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst . Afd. Rotterdam en omstreken. Sociaal-hygienische Commissie; 1937. 24 p 1936. Rotterdam roodvonk
Over "salmonella-infectie" in eendeneieren Thaeke Sjouke Zwanenburg; Utrecht : Schotanus & Jens 1937. 148 p 1937. Nederland salmonella
Een milieu catastrofe van 50 jaar geleden, getoetst aan de huidige inzichten. De historische drinkwater vergiftiging met lood te Veldhoven, Bladel en Helden-Panningen en de ontwikkeling van de expositie aan lichaamsvreemde stoffen in zuid-oost Brabant D.A. Munnik; Eersel : [auteur] 1987. 25 p 1937.? Veldhoven, Bladel, Helden-Panningen drinkwatervergiftiging
De poliomyelitis-epidemie in Nederland in 1938 en 1939 Habel Jan Kolk; Groningen : Niemeijer 1949. 226 p 1938. 1939 Nederland kinderverlamming
Poliomyelitis-epidemie in de provincie ... in 1938/9 [Annotatie: Bevat 13 stencils over de epidemie in diverse provincies, Nijmegen, Amsterdam en Zweden] [ca 1940?] 1938.-1939 Nijmegen, Amsterdam, diverse provincies kinderverlamming
Onderzoekingen over bacillaire dysenterie in Leiden en omgeving Dirk Louis Hulst; Leiden : Sijthoff 1940. 133 p 1940. Leiden dysenterie
De malaria-epidemie te Middelburg in de jaren 1940 tot en met 1945, benevens een onderzoek van parasietendragers Hugo Doeleman; Goes : Oosterbaan & Le Cointre 1946. 136 p 1940.-1945 Middelburg malaria
Aetiologie der influenza : de isoleering van het influenza-virus tijdens de epidemie van 1941 te Groningen Leo Bijlmer; Leiden : Stenfert Kroese [1943] 175 p 1941. Groningen influenza
Studies on the influenza-A-epidemic of January-March 1941 at Groningen (Holland) Bruggen, J.A.R. van; Stenfert Kroese 1947 1941. Groningen influenza
Verslag betreffende de bestrijding van roeken in 1942 Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen; Wageningen : Veenman 1942. 7 p 1942. Nederland roeken
Stof en stoflongen : in het bijzonder over silicose en silicatose Jan Frederik Hampe; Assen : Van Gorcum 1942. 219 p 1942. Nederland stoflongen, silicose
Malaria in de Noord-Oostelijke polder : onderzoek en bestrijding in de jaren '42-'47 Jacob Zwarteveen; Varsseveld : Rutgers 1948. 125 p 1942.-1947 Noordoostpolder malaria
De poliomyelitis-epidemie te Amsterdam in 1943 Albertus Petrus van der Wey; Assen : Van Gorcum & Comp. 1945. 131 p 1943. Amsterdam kinderverlamming
Een epidimie van kinderverlamming : (Amsterdam 1943). Reeks: Van Gorcum's medische bibliotheek ; 96 A.P. van der Wey; Assen : Van Gorcum 1945 1943. Amsterdam kinderverlamming
Rapport inzake immunisaties tegen mond- en klauwzeer in de praktijk ter vergelijking van de immuniseerende werking van Duitsch en Italiaansch vaccin, zomer 1943. Reeks: Mededeling / Veeartsenijkundige Dienst ; 4 Veeartsenijkundige Dienst 's-Gravenhage. 1943. 12 p 1943. Nederland mond- en klauwzeer
Op blote voeten : winter 1944 Cor Jaring; Baarn : De Kern 1985. 157 p 1944. Amsterdam hongersnood
Boodschap van de Protestantsche Kerken en de Roomsch Katholieke Kerk in Nederland : [... Na alles wat ons volk als gevolg van de bezetting geleden heeft, dreigt thans de zwaarste ramp: de ondergang door hongersnood] [S.l.] : [s.n.] 1944 1944. Nederland hongersnood
Open brief aan den Nederlandschen zwarten handelaar : [Het is naar aanleiding van den noodtoestand op voedselgebied in ons land, dat wij ons in dit schrijven tot U richten] De Gezamenlijke Verzetsorganisaties; [S.l.] : [s.n.] [ca 1944] 1944. Nederland hongersnood
Het mond- en klauwzeer en zijne bestrijding in den tegenwoordigen tijd B. J. C. te Hennepe; Doetinchem : Misset [1944] 52 p 1944. Nederland mond- en klauwzeer
The hunger winter : occupied Holland 1944-5 Henri A. van der Zee; London : Jill Norman and Hobhouse 1982. 330 p 1944.-1945 Holland hongersnood
Famine and human development : the Dutch hunger winter of 1944-1945 Zena Stein; New York : Oxford University Press 1975. 284 p 1944.-1945 Nederland hongersnood
Malnutrition and starvation in Western Netherlands : September 1944-July 1945 G. C. E. Burger, a.o.; The Hague : General State Printing Office 1948. 2 dln 1944.-1945 Nederland west hongersnood
Honger in Rotterdam (winter 1944-'45) : een aangrijpend beeld van honger en ellende in cijfers en feiten M. Koster; [Rotterdam] : "Herrijzend Rotterdam" [1945] 59 p 1944.-1945 Rotterdam hongersnood
Hun armoe en hun grauw gezicht : Hongerwinter '44-'45 B.H. Laurens; Rotterdam : Donker 1985. 160 p 1944.-1945 Rotterdam hongersnood
Kinderen in nood : de kindervoeding in de stad Utrecht in de nood-winter 1944-1945 Henri Willem Julius; H.C. Overbosch; Michiel Hylke Tromp; Utrecht : Commissie Kindervoeding voor de stad Utrecht 1946. 71 p 1944.-1945 Utrecht hongersnood
Hongerprocessie : de heldenstrijd onzer hongerende landgenooten in den barren winter van het jaar 1945 Hans Nesna, pseud. van Jan Pieter Jansen; Amsterdam : Scheltens & Giltay [1945] 176 p 1944.-1945. Nederland hongersnood
De eilanden en de hongersnood : honger winter 1944-1945 Jac. de Graaff; [Amsterdam : ICLEI-Bureau] [1945] 14 p 1945. Amsterdam hongersnood
Herdenkingsalbum : hongersnood 1945 op de Eilanden Jac. de Graaff; H.M. Finke; [Amsterdam : ICLEI-Bureau] (Interkerkelijk comité voor levensmiddelenvoorziening op de eilanden) [1945] 50 p 1945. Amsterdam hongersnood
O, dat wintertje '45 ... : [een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter / uitgebeeld (en beschreven) v. Ribbentel-Magerbuick; Laren : Kleur en Beeld 1945 1945. Nederland hongersnood
Manifest : aan de bevolking van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht : [...Het grauwe spook van de hongersnood waart rond door ons land] [S.l.] : De Waarheid 1945 1945. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht hongersnood
De bestrijding van de thans heerschende epidemie van geslachtsziekten. Reeks: Verhandelingen van het Instituut voor praeventieve geneeskunde ; 5 Leiden : Stenfert Kroese [1946] 65 p 1946. Nederland geslachtsziekten
Volksvijand nummer 1 T.B.C., de sluipmoordenaar : een pleidooi voor de gezondmaking van het Nederlandse volk M. Sacksioni; Amsterdam 1946 1946. Nederland tuberculose
Veetuberculosebestrijding : lijst der T.B.C. vrije stallen, 1948-49 Zaffelare : Verbond voor Veeziekte-Bestrijding 1949. 40 p 1948.-1949 Nederland tuberculose
Variola : een pathologisch-anatomische studie tijdens de epidemie van 1949 te Batavia Gerrit Bras; [Batavia : Kolff] [1950] 193 p 1949. Batavia (Ned Ind) pokken
Silicose, een der meest gevreesde beroepsziekten ; wat kunnen wij daartegen doen? Ministerie van Sociale Zaken . Arbeidsinspectie; 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf 1949. 15 p 1949. Nederland silicose
Het bevolkingsonderzoek op tuberculose te Boekel (Noord-Brabant) : analyses en beschouwingen. Reeks: Geneeskundige bladen, 43 ; no. 11 E.A.J.M. Mulder; Haarlem : Erven Bohn 1949. 39 p 1949. Boekel tuberculose
Tien jaar bevolkingsonderzoek W.A. Griep; Delft : FOTU (F[onds tot] O[psporing van] Tu[berculoselijders] ) [1958] 38 p 1949.-1958 Zuid-Holland tuberculose
Over het voorkomen van tot het geslacht 'Salmonella' behorende micro-organismen bij gezonde varkens Willem Huisman; Nijkerk : Callenbach 1950. 93 p 1950. Nederland salmonella
Sterfte ten gevolge van hart- en vaatziekten 1950-1967 Centraal Bureau voor de Statistiek . Afdeling Gezondheidsstatistieken; 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij 1969. 70 p 1950.-1967 Nederland hart- en vaatziekten
Verslag over de ontwikkeling en bestrijding van de Coloradokever in 1951 Wageningen : [s.n.] 1951. 14 p 1951. Nederland coloradokever
Tweede circulaire over het plan t.b.c.-bestrijding Stichting "De Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Holland Alkmaar. 1952. 16 p 1952. Noord-Holland tuberculose
Stoflongen met tuberculose bij arbeiders in Nederlandsche steenkolenmijnen : (Anthraco-silicotuberculosis in Dutch coalminers) Albert Christiaan Appelman; Heerlen : Winants 1953. 96 p 1953. Limburg stoflongen, tuberculose
Het ulcus pepticum als volksziekte Lambert Anthonie Hulst; Utrecht : Hoeijenbos 1953. 24 p 1953. Nederland maagzweer
De poliomyelitis-epidemie 1956 in Nederland H. O. Lobel, ea; 's-Gravenhage : Prinses Beatrix Fonds 1963. 79 p 1956. Nederland kinderverlamming
De epidemie van pandemische A2-influenza onder de militairen van de Koninklijke Land- en Luchtmacht in Nederland in 1957 Johannes Jellico van Gogh; Leiden: Broos' Handels-offset 1962. 28 p 1957. Nederland influenza
Huisarts, roken en de preventie van longkanker. In: Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid, nrs. 8-9, augustus-september 1958, pag. 805-858 Remmert Korteweg; Den Haag : Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf 1958. 55 p 1958. Nederland longkanker
Rapport over de droogte periode 1959 Provinciale Waterstaat van Friesland; [S.l. : s.n.] [1960] 17 p 1959. Friesland droogte
Enige landbouwkundige aspecten van de droogte in 1959. Reeks: Mededelingen van het Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding ; 34 Cornelis van den Berg; Wageningen : Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding 1962. 22 p 1959. Nederland droogte
Rapport van de Commissie belast met de bestudering van de varkenspest in Nederland J.G. van Bekkum; A. Burggraaf; H. ten Have, ea; [s'-Gravenhage] : Veeartsenijkundige Dienst 1960. 57 p 1960. Nederland varkenspest
Hartpatiënten kunnen oud worden : voor hen, die een hartaanval doorstaan hebben en voor hen die stoornissen in de bloedvoorziening van hun hart willen voorkomen [Nederlandse vert. uit het Engels: H.P. van den Aardweg] Myron Prinzmetal; William Winter; H.P. van den Aardweg; Amsterdam : Strengholt 1961. 168 p 1961. Nederland hartaanval
De ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica bij salmonella gedurende het tijdperk 1961-1989 Petrus Adrianus Johannes Brama; Suzanne Geelen; 1991. 65 p. scriptie 1961.-1989 Nederland salmonella
Roken en gezondheid : een rapport van het Koninklijk Genootschap van Londense Artsen over roken in verband met longkanker en andere aandoeningen / Koninklijk Genootschap van Londense artsen [voorz. Robert Platt ; geaut. Ned. vert. B.H.C. van Buuren] Robert Platt; B.H.C. van Buuren; Amsterdam : Strengholt 1962. 92 p 1962. Nederland longkanker
Klinisch-psychiatrische studie over de anorexia nervosa Christien Lafeber; Asten, N.Br. : Schriks 1963. 338 p 1963. Nederland anorexia
Bedrijfsgeneeskunde en volksgezondheid : een onderzoek naar de betekenis van beroepsinvloeden en bedrijfsgezondheidszorg voor de epidemiologie van hart- en vaatziekten en kanker Petronella Gerardina Maria Schrama; Assen : Van Gorcum 1963. 281 p 1963. Nederland hart- en vaatziekten, kanker
Vetzucht : gevolgen, gevaren, bestrijding K. Hazenberg; Utrecht : Bruna [1963] 127 p 1963. Nederland overgewicht
De droogte periode 1963/1964. Reeks: Serie 2 / Ministerie van Openbare Werken en Verkeer (Paramaribo). Meteorologische Dienst ; Mededeling 3 Ministerie van Openbare Werken en Verkeer Paramaribo. Meteorologische Dienst; Paramaribo [1964] 4 bl 1963.-1964 Suriname droogte
Het hartinfarct : ontstaan, verschijnselen en behandeling. Reeks: Moderne medische inzichten Arend Jan Dunning; Amsterdam : Querido [etc.] 1966. 136 p 1966. Nederland hartinfarct
Over de epidemie van meningitis cerebrospinalis epidemica in Nederland in 1966 Wilhelmus Petrus Jacobus Severin; Amsterdam : Rototype 1968. 91 p 1966. Nederland meningitis
Asbest in een bedrijfsbevolking : een onderzoek naar het voorkomen van asbestlichaampjes en mesotheliomen op een scheepswerf en machinefabriek Jan Stumphius; Assen : Van Gorcum [etc.] 1969. 208 p 1969. Nederland asbestose
Leven om drugs Machiel Zeegers; Hermanus Bianchi; Frank van Ree; Nijkerk : Callenbach [1971] 104 p 1971. Nederland drugsverslaving
Is vaccinatie van onze kinderen tegen polio verboden? : open brief geschreven in verband met de polio-explosie te Staphorst in het voorjaar van Anno Domini 1971 Jan Geersing; [Staphorst] : Staphorster drukkerij [1971] 4 p 1971. Staphorst kinderverlamming
Enting van varkens tegen varkenspest in de "Vallei", mei-juni 1973 : eerste "voor de voet weg"-campagne Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Gelderland/Utrecht . Districts Inspectie van de Veeartsenijkundige Dienst; Uitg: Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Gelderland/Utrecht 1973. 21 p 1973. Gelderland, Utrecht varkenspest
Onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella in gebraden gehakt en enkele rauwe vleesprodukten G. Gerritsen; T. Klaarenbeek; [S.l.] : Gerritsen [etc.] 1973. 20 p 1973. Nederland salmonella
Interim-advies inzake de organisatorische opzet van bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom Centrale Raad voor de Volksgezondheid; Rijswijk : Centrale Raad voor de Volksgezondheid 1975. 34 p 1975. Nederland baarmoederhalskanker
Bevolkingsonderzoek op borstkanker in Leiden 1975 Willem de Jong; Meppel : Krips Repro 1979. 187 p 1975. Nederland borstkanker
Drugs, druggebruikers en drug-scene. Herman Cohen; Alphen aan den Rijn : Samson 1975. 274 p 1975. Nederland drugsverslaving
Het voorkomen van Salmonella bij mens en in gehakt, tartaar en hakblokafkrabsels in een bepaald gebied ("Projekt Walcheren 1975 en 1976"). Reeks: Rapport / Rijksinstituut voor de Volksgezondheid ; nr. 190/77 Zoon W. Edel; E.H.W. van Erne; M. van Schothorst; Bilthoven : Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 1977. 14 p 1975. 1976. Walcheren salmonella
Droogte in Drenthe : rapportage 1976 Drenthe. Provinciale Waterstaat; [Assen] : Provinciale waterstaat Drenthe [1977] 88 p 1976. Drente droogte
Het levensgevaarlijke asbest : over asbest als gevaar voor de volksgezondheid Richard van den Brink; Piet Ordeman; Rotterdam : Ordeman 1976. 52 p 1976. Nederland asbestose
De droogte van 1976 : een samenvatting en overzicht van de over de droogte van 1976 verschenen literatuur P.K.M. van der Heijde; Den Haag : TNO 1978. 113 p 1976. Nederland droogte
Slachtkuikens en de verspreiding van Salmonella : samenvatting van een lezing gehouden op de kontaktdag voor de pluimveeverwerkende industrie op 23 november 1976 te Beekbergen. Reeks: Rapport / Instituut voor Pluimveeonderzoek "Het Spelderholt ; no. 7576 R.W.A.W. Mulder; Beekbergen : Spelderholt 1976. 9 p 1976. Nederland salmonella
Vlucht uit de realiteit : beschouwing over het toenemend alcohol- en druggebruik Jochem Douma; Jan Adrianus Knepper; Kampen : GVAD [1977] 20 p 1977. Nederland alcoholisme, drugsverslaving
"Een tak van een beroerte" : over tia's en thrombocyten : rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de klinische neurologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 15 februari 1977 Henricus Josephus Gerardus Hubertus Oosterhuis; [1877] 16 p 1977. Nederland beroerte
Participanten versus non-participanten : een retrospektief onderzoek naar het al dan niet deelnemen aan een bevolkingsonderzoek naar borstkanker Wilhelmus Jacobus Antonius van den Heuvel; Rotterdam : Studiecentrum voor Sociale Oncologie, Koningin Wilhelmina Fonds 1977. 39 p 1977. Nederland borstkanker
Uitgangspunten voor een beleid inzake de hulpverlening aan drugsverslaafden Ministerie van Volksgezondheid en milieuhygiëne; [Leidschendam] 1977. 79 p 1977. Nederland drugsverslaving
Periodiek schermbeeld-onderzoek van bevolkingsgroepen, resultaten en beschouwingen met betrekking tot de longtuberculose en het longcarcinoom : Rapport aangeboden aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose door de vanwege deze Vereniging ingestelde Commissie Bevolkingsonderzoek Nederlandse Vereninging van artsen voor longziekten en tuberculose; 1977. 66 p 1977. Nederland tuberculose, longkanker
Poliomyelitis-epidemie, 1978 Ministerie van volksgezondheid en milieuhygiene; [Den Haag] : Veena 1978. 38 p 1978. Nederland kinderverlamming
Overgewicht bij jonge volwassenen : brochure waarin een overzicht van het onderzoeksproject 'onderzoek naar overgewicht' ONNO: 1979 tot 1986 P. Deurenberg; J. Burema; Wageningen : LU 19896. 10 p 1979. Nederland overgewicht
Het voorkomen van salmonella bij Nederlandse slachtvarkens, in het bijzonder in faeces, in lnn. mesenteriales, op en in lnn. lumbales aortici en in vlees A. J. M. Brekelmans; J. C. H. Lammers; 1980. 31 p. scriptie 1980. Nederland salmonella
De poliomyelitis epidemie op Curaçao in 1981 Jacobus Hermanus Begeer; Bedum : Scholma Druk 1986. 124 p 1981. Curaçao kinderverlamming
De heroine epidemie : een aanklacht en een recept J.W.E. Riemens; Amsterdam : Vereniging Medisch-sociale Dienst Heroine Gebruikers [1982] 27 p 1982. Nederland drugsverslaving
Droogte 1982 : analyse van de droogtesituatie van 1982 in het district Zuidoost en evaluatie van de problemen die als gevolg hiervan zijn gerezen B. Wesseling; Arnhem : Rijkswaterstaat 1983. 97 p 1982. Nederland Zuidoost droogte
Asbest: fijn venijn : over asbestziekten, het arbeidshygienisch beleid en het voorkomen van mesotheliomen in de regio Rotterdam Leen van Vliet; Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg 1982. 64 p 1982. Rotterdam regio asbestose
Onderzoek naar de mogelijke herkomst en oorzaken van verspreiding van de mond- en klauwzeer uitbraak in de Noordoostpolder en Noord-Holland 1983/84 : rapport uitgebracht door de directeur van de Veterinaire Dienst Veterinaire Dienst, 's-Gravenhage; Uitg: ['s-Gravenhage] : Ministerie van Landbouw en Visserij, Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening 1985. 14 p 1983.-1984 Noordoostpolder, Noord-Holland mond- en klauwzeer
Advies Gezondheidsraad AIDS-problematiek in Nederland : klinische, psychosociale en ethische aspecten, reeks: Volksgezondheidsreeks ; VR 85/9 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; 's-Gravenhage : Distributiecentrum Overheidspublikaties 1985. 109 p 1985. Nederland aids
Legionella pneumonie : legionairs- of veteranenziekte [Zoetermeer] : Provinciale Kruisvereniging Zuid-Holland [ca. 1985] 5 p 1985. ca Nederland legionellose
De enting van runderen tegen mond- en klauwzeer in de periode ... Veterinaire Dienst, 's-Gravenhage; 's-Gravenhage : Ministerie van Landbouw en Visserij, Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening 1985-1989? 1985.-1989? Nederland mond- en klauwzeer
AIDS-problematiek in Nederland : Richtlijnen voor groepsonderzoek en adviezen voor preventie Commissie Gezondheidsraad ; [voorz. L.B.J. Stuyt]; 's-Gravenhage : Gezondheidsraad 1986. 144 p 1986. Nederland aids
Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest : Nederland 1986 Ministerie van Landbouw en Visserij; ['s-Gravenhage] : Ministerie van Landbouw en Visserij [1987] 34 p 1986. Nederland varkenspest
De droogte van 1986 Waterschap De Bovenvecht . Technische Dienst Hardenberg; Hardenberg : Waterschap De Bovenvecht 1986. 5 p 1986. Vecht droogte
Dementie : epidemie van de toekomst. Reeks: AO ; no. 2183 Wiebe J. Braam; Lelystad : Stichting IVIO 1987. 16 p 1987. Nederland dementie
Postmenopauzale osteoporose : De stille epidemie : Een handboek voor de medicus Claus Christiansen; Bente Juel Riis; Europese stichting voor osteoporose en botaandoeningen 1990. 83 p 1990. Nederland botontkalking
Analyses en prognoses van de epidemie van HIV en AIDS in Nederland J.C. Jager, ea; Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1990. 19 p 1990. Nederland hiv, aids
Mazelen epidemie in De Bilt, 1991 M.J.A. van Eijndhoven, ea; Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1993. 62 p 1991. De Bilt mazelen
RSI : literatuurstudie naar een Arbo-fenomeen : Repetitive Strain Injuries M. F. van Dierendonck; Amsterdam : Vrije Universiteit 1991. 71 p. doct scr 1991. Nederland RSI
Een vermeende epidemie van leptospirose als gevolg van zwemmen in de Spokeplas te Noordwolde : "Fasma Lacus Frisii" Johannes Huisman, ea; Leeuwarden 1991. 49 p 1991. Noordwolde ziekte van Weil?
Bestrijding van de polio-epidemie. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22954, nr. 1. - Brief van de staatssecretaris van welzijn, volksgezondheid en cultuur s-Gravenhage : Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 1992. 8 p 1992. Nederland kinderverlamming
Polio op de Noordwest-Veluwe 1992 : het proces, het effect en de financiën. Reeks: SSG cahier ; nr. 19 R.C.A. Santing; Utrecht : Stichting voor Sociale Gezondheidszorg [1993] 68 p 1992. Veluwe Noordwest kinderverlamming
Bestrijding polio-epidemie 1992-1993 : proces-evaluatie J. G. J. Huurman; Wassenaar : Huurman Consult 1993. 79 p 1992.-1993 Nederland kinderverlamming
Getroffen door polio : ervaringen van zeven bevindelijk gereformeerde gezinnen van poliopatiënten in Zuid-Holland Zuid (1992/1993) J.G.W. Greaves-Otte; C. Breure; Dordrecht : GGD Zuid-Holland Zuid 1995. 58 p 1992.-1993 Zuid-Holland Zuid kinderverlamming
Passief roken en longkanker: het EPA rapport Désirée Frederique Jansen; T.A. van Barneveld; Flora Elisabeth van Leeuwen; Amsterdam : het Nederlands Kanker Instituut, afdeling Epidemiologie 1993. 16 p 1993. Nederland longkanker
Werken met beeldschermen Arbeidsinspectie [Den Haag] : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeidsinspectie 1993. 53 p 1993. Nederland RSI
Analyse van risicofactoren voor BSE in Nederland Peter Kuipers; 1994. 47 p. scriptie 1994. Nederland BSE
Een zwemwatergerelateerde epidemie van otitis externa in de zomer van 1994. I.A. van Asperen, ea; Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1995. 133 p 1994. Nederland oorontsteking
Blootstelling aan diesel en longkanker : een voorbeeldstudie van meta-regressie-analyse Elisabeth Antoinette Preller; A.E.M. de Hollander; Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1996. 39 p 1996. Nederland longkanker
Kinkhoest epidemie 1996-1997 : stand van zaken, mogelijke oorzaken en maatregelen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven 1997. 24 p 1996.-1997 Nederland kinkhoest
Schatting van asbest-gerelateerde ziekten in de periode 1996-2030 door beroepsmatige blootstelling in het verleden Alex Burdorf, ea; Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Den Haag : VUGA [distr.] 1997. 77 p 1996.-2030 Nederland asbestose
Prionziekten : de mogelijke implicaties van BSE voor de volksgezondheid E. H. Oskam; B. J. Reezigt; 1997. 64 p. scriptie 1997. Nederland BSE
De uitbraak van klassieke varkenspest in Nederland : een evaluatie van de periode van 10 april 1997 Stuurgroep Evaluatie Varkenspest; Deloitte & Touche; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Den Haag; Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1997 1997. Nederland varkenspest
Anorexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen : de sociale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen Elisabeth Martha Wilhelmina van den Heuvel; Tilburg : Tilburg University Press 1998. 368 p 1998. Nederland anorexia
Scrapie, BSE en de volksgezondheid M. C. M. van der Ven; [Utrecht] : Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Voortplanting 1998. 71 p. scriptie 1998. Nederland BSE
Hepatitis C : Een verborgen epidemie Marc Hautekeete; Antwerpen : Houtekiet 1998. 140 p 1998. Nederland hepatitis
Arbobeleid in ontwikkeling: werkdruk en RSI de belangrijkste problemen Irene Lydia Dirksje Houtman; A.J. Zuidhof; S.G. van den Heuvel; ['s-Gravenhage : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid] 1998. 118 p 1998. Nederland RSI
Modellering van de transmissie van Salmonella via pluimveevlees, van bedrijf tot consument : de stand van zaken M.J. Nauta; André Marthin Henken, ea; Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1998. 52 p 1998. Nederland salmonella
Onderzoek naar de bron van een epidemie van legionellose na de Westfriese Flora in Bovenkarspel J.W. den Boer, ea; Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2000. 83 p 1999. Bovenkarspel legionellose
Infectiositeit en transmissie van het BSE-agens G. W. Bakker; 1999. 32 p. scriptie 1999. Nederland BSE
Multicausale longkanker en schadevergoeding : onderzoek naar de mogelijkheid om tot een billijke schadevergoeding te komen in een situatie waarbij longkanker veroorzaakt is door asbest en tabaksrook Pascal Pansier; Rotterdam : Erasmus Universiteit 1999. 42 p. doct scr 1999. Nederland longkanker
De Typhus-epidemie te St. Anthonis, Oploo en Sambeekschen Hoek, en wat ervan te leeren valt Boxmeer : Gezondheidscomm [19XX] 8 p 19XX. St. Anthonis, Oploo, Sambeek tyfus
Kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen pneumokokken en meningokokken infecties bij kinderen [RIVM rapport] J.M. Bos, ea; Bilthoven : RIVM 2000. 89 p 2000. Nederland pneumokokken, meningokokken
RSI klachten in de werkende populatie : de mate van vóórkomen en de relatie met beeldschermwerk, muisgebruik en andere ICT-gerelateerde factoren Birgitte Marieke Blatter, ea; Hoofddorp : TNO Arbeid 2000. 33 p 2000. Nederland RSI
Gekke-Koeienziekte (BSE), variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) en stollingsproducten P.F.W. Strengers; Amsterdam : CLB 2001. 15 p 2001. Nederland BSE
MKZ-wijzer : een uitgave van Agrarisch Dagblad, Bit, Koevisie, Boerderij, Pluimveehouderij, Het schaap, Trekker & werktuig, Zibb.nl. Extra uitgave 30 maart 2001 Jan Bobbink, ea; 2001. 8 p 2001. Nederland mond- en klauwzeer
Vóórkomen en voorkómen van pneumokokkeninfecties in de 21ste eeuw [Boerhaave cursus 30 maart 2001] Ralph van Furth (red); [Leiden] : Boerhaave Commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum 2001. 134 p 2001. Nederland pneumokokken
       


Voor het laatst bijgewerkt op 10-5-02
Door Wim Rosema